AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> 7.augustā, pl.19.00 pie Inčukalna Vecā pasta notiks džeza koncerts 10.augustā Inčukalna novada kapsētās notiks ekumeniskie kapusvētki

attēls

Inčukalna novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pirmskolas izglītības iestādes "Minka" vadītāja/s amatu

2017-06-27

Inčukalna novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pirmskolas izglītības iestādes „Minka” vadītāja/s amatu.

Pretendentam/ei nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilst Izglītības likumā un  Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību, profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā vai pieredze  izglītības vadības darbā. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos.
 • teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • autotransporta vadītāja apliecība (B kategorija);

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Inčukalna novada domes lēmumu un rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • Sagatavot un iesniegt Inčukalna novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu, atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • vadīt pirmsskolas izglītības iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;
 • organizēt un nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.
 • nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
 • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi;
 • saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti;
 • pārstāvēt pirmsskolas izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās un masu medijos.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts – CV;
 • pirmsskolas izglītības iestādes attīstības vīzija ( līdz 2 (divām) A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Times New Roman, burtu lielums – 12);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošus papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājumu (skat. Nolikuma pielikumu Nr.1);
 • rekomendācijas vai ieteikuma vēstules (vēlamas);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas.

Piedāvājam:

 • Interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • Sociālās garantijas;
 • Atalgojumu (bruto) EUR 1100,- mēnesī. 

Pretendentam pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 16. jūlijam ieskaitot, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu var iesniegt:

 • pa pastu Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141;
 • elektroniski uz e-pastu: dome@incukalns.lv;
 • personīgi aizlīmētā aploksnē Inčukalna  novada domes Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes jābūt norādei „Atklātam konkursam uz Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” vadītāja/s amatu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit (pdf. formāta versija). Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī Inčukalna novada domē, personāldaļā.

Uzziņas pa tālruni 67977278.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam