AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! 13.decembrī Inčukalna Tautas namā būs skatāma dokumentālā spēlfilma "Ievainotais jātnieks" Sestdien, 16.decembrī Deju kolektīvs "VIRŠI" kopā ar deju draugiem aicina uz tradicionālo Vilku mēneša sadancošanās koncertu Svētdien, 17.decembrī Vangažu kultūras namā atklās divas radošās izstādes un notiks koncertuzvedums "Divpadsmit mēneši"

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes sēde 2017.gada 15.novembrī plkst.14:00 Vangažos, Meža ielā 1

Darba kārtība.

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 4. Par personas iesniegumu.
 5. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Sporta centram Sports pro””.
 6. Par finansiālu atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai.
 7. Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja”” iesniegumu.
 8. Par struktūrvienības “Sabiedrisko attiecību daļa” izveidošanu.
 9. Par metu konkursa rīkošanu.
 10. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Sila ielā 1, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai.
 12. Par Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas atvaļinājumu.
 13. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 14. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 15. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 16. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
 18. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 19. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 20. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 21. Par personas  iesnieguma izskatīšanu.
 22. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 23. Par personas un viņas ģimenes izlikšanu no pašvaldības dzīvokļa.
 24. Par personas iesniegumu.
 25. Par līguma pārjauninājumu.
 26. Par biedrības „Ceļabiedri” iesniegumu.
 27. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 28. Par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 29. Par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 30. Par zemes vienības sadalīšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 34. Par zemes vienības sadalīšanu.
 35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu
 36. Par projektētās zemes vienības sadalīšanu.
 37. Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības funkciju veikšanai.
 38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
 39. Par adreses piešķiršanu.
 40. Par zemes vienību apvienošanu, vienotas adreses piešķiršanu.
 41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 42. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
 43. Par rezerves zemes fonda zemes nomu.
 44. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
 45. Par Inčukalna novada domes 2017.gada 18.oktobra lēmuma Nr.8-4.§. grozīšanu.

Izpilddirektora atskaite.

PSIA “Vangažu Avots” atskaite

SIA “Vangažu Sildspēks” atskaite.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          A.NALIVAIKO