AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Vangažu pilsētas bibliotēkā no 3. līdz 31. augustam būs iespēja apskatīt Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošo izstādi "Dabas dziednīca – purvs". 26. augustā Inčukalna pamatskolai 50 gadu jubileja un absolventu salidojums.

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes sēde 2017.gada 16.augustā plkst.14:00 Inčukalna novada Vangažos, Meža ielā 1

Darba kārtība.

 1. Par izmaiņām 2009.gada 23.septembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.9-2.§. „Iesnieguma izskatīšana.
 2. Par iesaistīšanos projektā “Simtgades bērni”.
 3. Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja”” iesniegumu.
 4. Par  naudas balvu piešķiršanu personai.
 5. Par noteikumu „Par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā un kultūrā, un naudas balvu apmēru” apstiprināšanu
 6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam
 8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
 14. Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Sport Star”” iesniegumu.
 15. Par vidējās paaudzes latviešu tautas deju kolektīva „U.P.S.” koncertmeistaru.
 16. Par izmaiņām 2015. gada 28. decembra Inčukalna novada domes lēmumā Nr.20-1.§ „Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogs”.
 17. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna pūtēju orķestrim par izciliem sasniegumiem kultūrā
 18. Par brīvpusdienu piešķiršanu Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu 7. klašu skolēniem.
 19. Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu projekta ietvaros.
 20. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2, telpas Nr.8, Vangažos, Inčukalna novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 21. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonim.
 22. Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2017.gada 19.jūlija lēmumā Nr.3-30.§ „Par Izsoles komisijas apstiprināšanu”
 23. Par pašvaldību ielu un autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu.
 24. Par naudas balvas piešķiršanu Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko
 25.  Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, “Kārļzemnieki-2”, garāžas, kadastra apzīmējums 8064-002-0127-012, un šķūņa, kadastra apzīmējumu 8064-002-0127-013, (kopējā platība – 313 kv.m.) ar piegulošo zemesgabalu, kadastra Nr.8064-002-0765, iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 26. Par SIA „Lumba” atbrīvošanu no nomas maksas.
 27. Par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
 28. Par Inčukalna novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
 29. Par nekustamā īpašuma “Jauda-2”, kas atrodas Gaujā, Inčukalna novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 30.  Par dalības maksas un pasākuma tāmes apstiprināšanu.
 31. Par Inčukalna novada domes 2017.gada 19.jūlija Saistošo noteikumu 7/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā” precizēšanu.
 32. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 33. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 34. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 35. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 36. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 37. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 38. Par līguma pagarināšanu ar personu.
 39. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 40. Par zāles nomu Parka ielā 2, Vangažos.
 41. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 010 iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 42. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, Zvaigžņu ielā 2A, kafejnīcas telpas (telpu grupa 001) ar kopējo platību 26 kv.m iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 43. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 44. Par adreses piešķiršanu.
 45. Par projektētās zemes vienības sadalīšanu.
 46. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 47. Par adreses piešķiršanu.
 48. Par adreses piešķiršanu.
 49. Par adreses piešķiršanu.
 50. Par rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību izvērtēšanu.

Izpilddirektora atskaite

Domes priekšsēdētājs                                               A.Nalivaiko