AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Filmu "VECTĒVS, KAS BĪSTAMĀKS PAR DATORU" Inčukalna Tautas namā rādīsim 20.oktobrī, pl.18:30 27.oktobrī, pl.17.00 Vangažu kultūras namā notiks bērnu festivāls "Sanāciet, sadziediet Inčukalna novadā!"

Darba kārtība kārtējai sēdei

Inčukalna novada domes sēde 2017.gada 18.oktobrī plkst.14:00 Vangažos, Meža ielā 1.

Darba kārtība.

SIA “Vangažu namsaimnieks” atskaite

Būvvaldes informācija par kapiem.

 1. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 2. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 3. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 4. Par projektētās zemes vienības sadalīšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
 7. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 8. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 9. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 10. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 11. Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
 12. Par pašvaldības piekritīgās zemes nomu.
 13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
 14. Par adreses piešķiršanu.
 15. Par atļauju iegādāties zemi nepilsonim
 16. Par nekustamā īpašuma- zemesgabala, kas atrodas Sila ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Inčukalnā, Zvaigžņu ielā 2A, telpu grupa Nr.001, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 014 iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
 19. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 20. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 21. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 22. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 23. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 24. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 25. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 26. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 27. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, laušanu.
 28. Par dzīvojamās telpas īres līguma, kas noslēgts ar personu, laušanu.
 29. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 30. Par SIA „001A”(MC Alfa- mācību centrs) iesniegumu.
 31. Par personas iesniegumu.
 32. Par personas iesniegumu.
 33. Par personas iesniegumu.
 34. Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Sport Star”” iesniegumu
 35. Par Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības iesniegumu.
 36. Par atbalstu biedrībai ”Inčukalna Invalīdu Biedrība”
 37. Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā
 38. Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības padomes nolikumā
 39. Par līdzfinansējuma piešķiršanu personai privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam
 40. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
 41. Par personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
 42. Par Inčukalna novada domes 2017.gada 19.jūlija Saistošo noteikumu 8/2017 „Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”” precizēšanu
 43. Par Inčukalna novada 2017.gada titula „Goda novadnieks” kandidātu apstiprināšanu
 44. Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2017.gada 14.februāra lēmumā Nr.2-14 § “Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām”
 45. Par autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai
 46. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 12/2016 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2017. gadam"" apstiprināšanu
 47. Par deleģēšanu sagatavot un pieņemt lēmumus
 48. Par izmaiņām 2012.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumā Nr. 4-48.§„Par Inčukalna novada domes uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības iestādēs apstiprināšanu”
 49. Par personas iesniegumu
 50. Par SIA „Little More 6” iesniegumu
 51. Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2017.gada 20.septembra lēmumā Nr.7-13.§ „Par personas iesniegumu”

Izpilddirektora atskaite

Domes priekšsēdētāja vietniece                                                              L.Vorobjova