AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! Darba laiki Inčukalna novada domē 2017.gada jūnijā: 22.jūnijā no pl.8.00-12.00 un no pl.13.00-16.00; 23.jūnijā - dome slēgta. Priecīgus Līgo svētkus! Piektdien, 23. jūnijā Inčukalna estrādē tiks organizēta Jāņu nakts balle! Priecīgus un līksmus LĪGO svētkus!

Darba kārtība kārtējai sēdei

Domes priekšsēdētājs sasauc ārkārtas novada domes sēdi  2017.gada 21.jūnijā plkst.14.00. Meža ielā 1, Vangažos

Darba kārtība.

 1. Par finansiālu atbalstu personai.
 2. Par finansiālu atbalstu personām.
 3. Par transporta piešķiršanu senioru vokālajam ansamblim.
 4. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 5. Par finansiālu atbalstu personai.
 6. Par paredzētās darbības akceptu.
 7. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, „Kārļzemnieki 2”, garāžas un šķūņa izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Parka ielā 2, telpas Nr.8;  iznomāšanu, izsoles nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma, dzīvokļa, Siguldas ielā 2-25, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „Kanalizācijas tīklu projektēšana un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. IND 2017/14, iesniegtā piedāvājuma finansējumu.
 11. Par noteikumu Nr. ___/2017 „Par grozījumiem 2015.gada 21.janvāra noteikumos Nr.1/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanu”” apstiprināšanu
 12. Par SIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma, Vidzemes ielā 8, telpas nr.8 un nr.9, Vangažos, Inčukalna novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 14. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
 16. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu.
 24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu.
 31. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 32. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 33. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar personu.
 35. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 36. Par uzņēmuma iesnieguma izskatīšanu.
 37. Par personas iesnieguma izskatīšanu
 38. Par dzīvojamās telpas īres līgum, kas noslēgts ar personu, laušanu.
 39. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 40. Par personas iesnieguma izskatīšanu.
 41. Par SIA “Vangažu namsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu.
 42. Par SIA “Vangažu namsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu.
 43. Par biedrības “Vangažu māmiņu klubs” iesniegumu.
 44. Par Inčukalna novada domes 2017.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 3/2017  „Grozījumi 2010.gada 18.augusta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas kārtību”” precizēšanu.
 45. Par personas iesniegumu.
 46. Par nomas līgumu pagarināšanu.
 47. Par telpas noma līgumu.
 48. Par nekustamā īpašuma Gaujaslīču 26-2, Gaujā, Inčukalna novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 49. Par izsoles komisijas apstiprināšanu.
 50. Par atklāta konkursa uz Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” amata vietu nolikuma apstiprināšanu un  komisijas izveidošanu Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” vadītāja amata konkursam
 51. Par nolikuma „Par amatnieku - mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu  izbraukuma tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada svētkos ” apstiprināšanu.
 52. Par Saistošo noteikumu Nr. _____/2017 „Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 53. Par Inčukalna novada domes izpilddirektoru O.Kalniņu.
 54. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Inčukalna novada PII „Minka” vadītāju I.Podziņu.

Izpilddirektora O.Kalniņa atskaite

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs     A.Nalivaiko