AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Inčukalna bibliotēkai - 70

2016-01-06

Inčukalna novada bibliotēka līdz 2016. gadam

Inčukalna pagasta (agrāk) bibliotēka dibināta 1946. gada 3. janvārī. Līdz 1983 gadam bibliotēkā nomainījās 15 bibliotekāri. Vija Onskule par bibliotēkas vadītāju sāka strādāt no 1983. gada 21. septembra, pārņemot vadības grožus no mūsu visiem pazīstamās Invalīdu biedrības vadītājas Valdas Pavlovičas. Vija par bibliotēkas vadītāju ir nostrādājusi 32 gadus. Sākumā bija tikai 300 grāmatas un 50 lasītāji. 7 gadus bibliotēka atradās telpās, kur pašlaik ir Pašvaldības policija. Bibliotēkai 2001. gadā ierādīja jaunas telpas Atmodas ielā 4, kur arī tagad atrodas.  Katru gadu grāmatu fonds tika aizvien vairāk palielināts, lasītāju loks paplašinājās, interese par bibliotēku auga. Vija rīkoja dažādus pasākumus, lai piesaistītu lasītājus, lai palielinātu finansējumu bibliotēkai. Tā jau  2001. gadā bibliotēkā bija 652 bibliotēkas lasītāji, 15 tūkstoši liels grāmatu fonds, vienam cilvēkam bija ar visu grūti tikt galā. 2002. gadā no Vangažu bibliotēkas atnāca strādāt Marija Aleksejeva, kura nu jau nostrādājusi par bibliotekāru 31 gadu. Nu darbs ritēja raitāk, varēja darbus sadalīt, jo vajadzēja ne tikai apkalpot lasītājus, bet iegādāties un apstrādāt grāmatas, rakstīt kataloga kartiņas, veidot katalogu. Vajadzēja sniegt dažādu informāciju lasītājiem un arī pārējiem novada iedzīvotājiem, jo bibliotēka taču visas informācijas centrs.
2015. gadā bibliotēkā bija jau 1704 lasītāji, apmeklējums mēnesī-1666 reizes/par janvāri/, izsniegto grāmatu, žurnālu skaits mēnesī 1963 , iepirktas gadā 900 grāmatas. Divatā rīkojām dažādus pasākumus lasītājiem, iesaistījāmies dažādos projektos: „Bērnu žūrija”, „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, „Stāstu laiks bibliotēkās” u.c. Regulāri apmeklējām bibliotekāru tālākizglītības kursus. Visus pasākumus bibliotēkā atspoguļojām presē: laikrakstos „Novada Vēstis”, „Siguldas Elpa”, „RAA”, žurnālos „Bibliotēku Pasaule”, „Karogs”, „Logs”. 2005. gadā viss grāmatu fonds tika ievadīts elektroniski un Aldis Auziņš izveidoja Inčukalna mājas lapu. Mūsu darbs tika novērtēts Rīgas rajona padomē 2006. gadā – par ieguldījumu iedzīvotāju informatīvās apkalpošanas organizēšanā tika pasniegts Atzinības raksts. Par aktīvu un uz klientiem orientētu darbu mūsu bibliotēka tika atzīta par 2007. Gada bibliotēku. Vija Onskule tika uzvarētājas godā Rīgas reģionā kā Pagasta Bibliotekārs – Gaismas nesējs 2009. gadā. Inčukalna novada bibliotēka veiksmīgi tika akreditēta 2009. gadā ar Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas lēmumu. Grāmatu svētki 2009. gada 17. septembrī notika bibliotēkā un Tautas namā – lielā zāle ir pārpildīta.

Jau no 2011. gada mūsu bibliotēkas grāmatu fonds ir Alises programmā, līdz ar to mēs jebkurš varam redzēt, vai vajadzīgā grāmata ir bibliotēkā. Ja nav, tad varam redzēt, kurā bibliotēkā ir, un pasūtināt no citas bibliotēkas, ko mēs arī darām. Bibliotēkas grāmatu fondā lasītājs var redzēt, vai interesējošā grāmata ir bibliotēkā uz vietas, vai pie lasītāja, un pie kura. Lasītājs no jebkuras vietas, kur ir internets, var bibliotēkā pieteikt grāmatas, kas vajadzīgas mācībām, darbam vai brīvā laika pavadīšanai. Bibliotēkā ir 16 datori, 3 printeri, skeneris, fakss. Iedzīvotāji labprāt izmanto bibliotēkas pakalpojumus, jo mēs 2 dienas strādājam līdz 19.00, bet pārējās dienas līdz 17.00, lai kopētu, sūtītu faksu vai e-pastu, vai ieskenētu kādu dokumentu. Visi pakalpojumi ir ērti pieejami, jo bibliotēka atrodas ļoti ērtā vietā iedzīvotājiem – pašā centrā.  Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar visām pašvaldības iestādēm un nevalstiskām organizācijām un  biedrībām. Rīkojam kopīgus pasākumus ar Tautas namu, skolu, bērnudārziem, Dienas centriem. Rīkojam lasītāju piesaistei “Bērnu žūriju”, “Pirmo tikšanās ar grāmatu”, iepazīstināšanu ar e-pakalpojumiem, drošu internetu, zibakcijas, tikšanos ar mūsu rakstniekiem, dzejniekiem, novadniekiem, apmeklējam operas pirmizrādes, teātra izrādes utt. Vēl mēs nepārtraukti vācam makulatūru – konteiners visu laiku atrodas pie bibliotēkas, par ko informējam katrā “Novada vēstis” preses izdevumā, arī par grāmatu jaunumiem, par svarīgiem notikumiem bibliotēkā.  Cenšamies ļoti zinoši un mērķtiecīgi izmantot piešķirto finansējumu gan grāmatām, gan žurnāliem atbilstoši lasītāju interesēm. Kooperējamies ar grāmatām Inčukalna novada bibliotēkā ar Vangažu lasītājiem. Pasūtinām vajadzīgās grāmatas studējošiem lasītājiem no SBA, ja to nav bibliotēkā. Sekojam līdzi izdevniecību jaunumiem un iegādājamies lasītājiem interesējošo literatūru. Periodiski attīrām grāmatu fondu no nolietotiem un novecojušiem iespieddarbiem.

2015. gada 1. jūnijā ar  čaklākiem bibliotēkas lasītājiem  bijām Rīgas grāmatu svētkos, kur tikāmies ar grāmatu varoni Pepiju Garzeķi, iepazināmies ar  daudzu izdevniecību jaunumiem, piedalījāmies dažādos konkursos, izdarībās.

Liels paldies par sadarbību, atsaucību mūsu datorspeciālistam Aldim Auziņam, kurš mums steidzas palīgā, kad ir kāda neskaidrība ar tehniku,  tautas nama vadītājai Ingai Freimanei, Zintai Nolbergai, Invalīdu biedrības vadītājai Valdai Pavlovičai, skolotājai Lanai Vanagai, Vangažu muzeja vadītājai Olgai Sutai, bibliotekārēm Regīnai Hoprovai, Vinetai Bordanei Inesei Grīnbergai, Karinai Nelsonei, pensionāru biedrības vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Teterei, paldies tiem iedzīvotājiem, lasītājiem, kuri dāvina bibliotēkai grāmatas, paldies Gunitai Gannusai par jau otro gadu žurnāla “Astes” abonementa dāvinājumu bibliotēkas lasītājiem. Paldies mūsu deputātiem, sevišķi Aldai Freimanei par ieinteresētību, atbalstu, padomu. Ikdienā mēs sniedzam padomus, strādājot ar datoru, printeri, palīdzam darba meklējumos. Sniedzam dažāda rakstura uzziņas – mums jāzina, kad iet vilciens, kad strādā ārsti, kad aptieka, cikos iet skolas autobuss, kā strādā pasts, kā strādā Sporta komplekss…

Nāciet, zvaniet-bibliotekārs jūs uzklausīs, atbildēs, noskaidros, paskaidros!

Bibliotēka ir informācijas centrs savā novadā.

2016. janvāris

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam