AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Novads. Paziņojums par lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā

2016-11-17

Inčukalna novada dome 2016. gada 19. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.16, 15.§) "Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna pagasta teritorijā, nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā. Lokālplānojuma mērķis ir minētā īpašuma teritorijā veikt grozījumus spēkā esošajā Inčukalna novada teritorijas plānojumā, izmainot teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no transporta infrastruktūras teritorijas (Tr) funkcionālās zonas uz rūpniecības apbūves teritoriju (R). Publiskā apspriešana ir noteikta no 2106. gada 27. oktobra līdz 2016. gada 24. novembrim.

Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.11.2016.
plkst. 18.00 Ceremoniju zālē, Vangažu pārvaldē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna
novadā.

Ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties un priekšlikumus iesniegt Inčukalna
novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns) un Vangažu pārvaldē (Meža iela 1,
Vangaži), vai elektroniski sadaļas “Attīstība”, apakš sadaļā “Attīstības plānošanas
dokumenti”, kā arī majaslapā http://ej.uz/Gaujas_iela_24_10 no 27. oktobra līdz
2016. gada 24. novembrim.

Lēmumu un papildus informāciju skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja
Inčukalna novada domes
Teritorijas plānotāja
Agnese Jeņina
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam