AKTUĀLI

Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Paziņojums par Ziemeļu un Dienvidu gudrona dīķu būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Būvniecības ieceres prezentācija: 12.12.2016. plkst. 18.00 Ceremoniju zālē, Vangažu pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži)

2016-12-12

Būvniecības ieceres veids un adrese: "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas darbi" Dienvidu dīķis (kadastra Nr. 8064 002 0663) un Ziemeļu dīķis (kadastra Nr. 8064 002 0219).

Ar būvniecības ieceres dokumentiem var iepazīties: no 23.11.2016. līdz 21.12.2016. Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV-2145.

Būvniecības ieceres prezentācija: 12.12.2016. plkst. 18:00 Ceremoniju zālē, Vangažu pārvaldē, Meža iela 1, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136.

Atsauksmju sniegšana: no 23.11.2016. līdz 21.12.2016. Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV-2145.

Būvniecības ierosinātājs: Valsts vides dienests, reģ. Nr. 90000017078, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045. Kontaktpersona: Valsts vides dienesta projekta vadītāja Inese Tiļļa, inese.tilla@vvd.gov.lv, +371 25781800.

Būvprojekta izstrādātājs: PA „INTERGEO” galvenais biedrs SIA „INTERGEO BALTIC”, reģ. Nr. 40103884728, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 20-9, Rīga, LV-1011

Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķis un Ziemeļu dīķis atrodas Inčukalna pagasta teritorijā 30-35 km uz austrumiem no Rīgas, bijušajos smilšu karjeros. 20. gadsimta 50.-80. gados no Rīgas naftas pārstrādes un smēreļļu rūpnīcas izveda sērskābā gudrona – ražošanas atkritumus, kas veidojās medicīnisko un parfimērijas eļļu ražošanas procesā. Atkritumi tika izgāzti smilts karjeros bez pamatnes un bortu hidroizolācijas.

Sanācijas mērķi ir novērst turpmāku piesārņojošo vielu, īpaši sērskābā gudrona atkritumvielu emisiju no izgāztuves pazemes ūdeņos un turpmāku piesārņojuma izplatīšanos izgāztuvei piegulošās teritorijas gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos (grāvjos), kā arī gruntī un augsnē. Sanācijas ietvaros tiks uzlabota gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts kvalitāte bīstamo atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā līdz tādai pakāpei, ka netiek apdraudēta cilvēku veselība un vide, kā arī attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai saskaņā ar teritorijas attīstības plānu.

Sanācijas darbu veikšanai ir nepieciešams izbūvēt pagaidu inženierbūves, kas pēc sanācijas darbu pabeigšanas tiks demontētas.

Abi zemes gabali, kuros paredzēta būvniecības iecere atrodas Inčukalna novadā:

  1. Ziemeļu dīķis ar kadastra Nr.8064 002 0219. Pēc Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam (turpmāk – teritorijas plānojums) funkcionālā zonējuma zemes gabals atrodas lauksaimniecības teritorijā (L).
  2. Dienvidu dīķis ar kadastra Nr.8064 002 0663. Pēc teritorijas plānojuma funkcionāla zonējuma zemes gabals atrodas tehniskās apbūves teritorijā (Ta).

Būvvaldes lēmumi:

Aptaujas anketas:

Informāciju sagatavoja:
Inčukalna novada domes
Teritorijas plānotāja
Rasa Ziediņa

(67977232)

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam