AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Rīgas reģionā, tajā skaitā Inčukalna novadā, skolēniem sākusies pieteikšanās pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs".

attēls

Novads. Pavasaris sācies ar lieliem darbiem

2017-03-08

Nepastāvīgo ziemu pamazām, bet neatlaidīgi aizstāj aizvien garākas un saulainākas pavasara dienas. Arī Inčukalna novadā gads ir sācies aktīvi un darbi norit pilnā sparā. Tiek plānoti apjomīgi ceļa remontdarbi Gaujas ielā Vangažu pilsētā, turpinās darbs pie pirmsskolas izglītības iestāžu un Vangažu vidusskolas labiekārtošanas, plānota Vangažu kultūras nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, kā arī līdz deju svētkiem maijā tiks pabeigti estrādes labiekārtošanas darbi Inčukalnā, izveidots jauns rotaļlaukums Vangažos un skeitparks  Inčukalnā. Šogad plānoto darbu ir tiešām daudz, tāpēc vēlos iedzīvotājus informēt par aktuālākajām pašvaldības iecerēm tuvākajam pusgadam.

Pašvaldības budžets pieaudzis par 7%

Kopīgi strādājot Inčukalna novada domes deputātiem un darbiniekiem, esam veiksmīgi izstrādājuši, apstiprinājuši un pieņēmuši budžetu 2017. gadam. Jāsaka, ka šogad Inčukalna novada domes konsolidētais budžets, salīdzinot ar pērno gadu, ir palielinājies par 7% un ir 7 518 986 eiro. Papildus pašvaldības budžetam ir paredzēts izmantot Eiropas struktūrfondu līdzekļus 2,5 miljonus eiro apmērā rekonstrukcijas darbiem Gaujas ielai Vangažu pilsētā un Silziedu ielai Inčukalna pagastā.

Atzinīgi novērtēju ieguldīto kolēģu darbu, lai optimizētu novada domes darbu un sasniegtu izvirzītos mērķus daudz efektīvāk, šogad esam ieviesuši jauninājumu – izstrādājuši uz novada budžeta balstītu darba izpildes plānu, ar kura palīdzību pašvaldības iestāžu vadītāji un to darbinieki spēs labāk plānot savu laiku un resursus un līdz ar to sasniegt labākus rezultātus noteiktā laikā.

Vairākas reizes esam veikuši grozījumus Sociālās palīdzības saistošajos noteikumos, lai cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, varētu pretendēt uz plašāka mēroga sociālo palīdzību. Pašlaik procesā ir veikti kārtējie grozījumi saistošajos noteikumos, kuri ir veidoti, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk tos izprast. Tie stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinājuma un publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”. Tāpēc aicinu sekot līdzi aktualitātēm šajā jautājumā.

Turpinām labiekārtot bērnudārzus un skolas, taps jauns skeitparks

Kā minēts novada Ilgtspējas attīstības stratēģijā 2013.–2035. gadam, viena no prioritātēm, kuras virzienā mums ir jāstrādā īpaši atbildīgi, ir iedzīvotājiem sniegtā iespēja iegūt kvalitatīvu vispārējo, interešu izglītību un mūžizglītību. Strādājot pie tā, lielāki un mazāki labiekārtošanas darbi norit visās novada izglītības iestādēs, kā arī plānots remonts Vangažu bibliotēkā, Vangažu vidusskolā un Mākslas skolā. Gada otrajā pusē ir paredzēti līdzekļi Vangažu kultūras nama tehniskā projekta izstrādei, lai turpinātu rekonstrukcijas darbus, esošās zāles remontu un piebūves apgūšanu un labiekārtošanu. Piemēram, Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Jancis” līdz vasaras sezonas beigām ir plānots pilnībā izremontēt vienas grupas telpas un iegādāties jaunu iekārtojumu. PII „Minka” saimnieciskā kārtā tiks veikti siltināšanas darbi, bet tās filiālē „Lapsiņa” jau ir uzsākti visi nepieciešamie darbi aktu zāles remontam. Domājot par Vangažu vidusskolu, esam raduši iespēju ieplānot mansarda un gaiteņu remontu, ir paredzēta arī skolas rotaļu laukumiņa labiekārtošana sagatavošanas grupai. Savukārt Inčukalna pamatskolā iecerēto remontdarbu un papildu inventāra iegādes izmaksas ir 44 000 eiro. Pamatskolā iekārtosim trīs darba kabinetus un veiksim kosmētisko remontu koplietošas telpās visos stāvos. Inčukalna Sporta kompleksā esam ieplānojuši esošā laukuma īslaicīgus uzlabošanas darbus, taču jau šogad tiks izstrādāts tehniskais projekts pilnīgai laukuma sakārtošanai.

Vēlos atzīmēt, ka tiek gatavota tehniskā specifikācija bērnu rotaļu laukuma izbūvei un esošo pilnveidošanai. Piemēram, Vangažos taps jauns bērnu rotaļu laukums, savukārt Inčukalnā nolietotās rotaļlaukuma iekārtas tiks nomainītas un Gaujas ciematā papildināts ar jaunām. Plānojam jaunu āra trenažieru uzstādīšanu papildu jau esošajiem vingrošanas stieņu kompleksiem Inčukalnā, Gaujā un Vangažos, lai sniegtu mūsu iedzīvotājiem plašākas iespējas nodarboties ar sportu un stiprināt savu veselību. Plānojam līdz vasaras sākumam iekārtot jaunu skeitparku Inčukalnā.  

Sakārtosim ceļus un tirgus laukumu

Jau tuvākajā laikā tiks uzsākti ceļu remontdarbi, kurus esam iecerējuši veikt tā, lai bedrīšu remontdarbu izpilde sakristu ar ceļu seguma virskārtas atjaunošanas darbiem. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par projekta izstrādi Gaujas ielas rekonstrukcijai apmēram trīs kilometru garumā Vangažos un papildus Silziedu ielas posma remontam pie Rāmkalnu ražotnes. Projekta kopējā summa ir 2,5 miljoni eiro. Asfalta seguma atjaunošana tiks veikta Smilšu ielā, Gaujaslīču ielā Gaujas ciemā. Pēc iepriekš izstrādāta projekta vasaras otrajā pusē plānots noasfaltēt Parka ielu Inčukalnā. Plānots arī sakārtot pašvaldības grantētā ceļa posmu no Vidzemes šosejas līdz dārzkopības kooperatīvam „Kļavas”. Pašlaik noris iepirkuma procedūra Salu ceļa pārbūvei. Šiem darbiem ir paredzēti aptuveni 155 000 eiro, no kuriem 140 000 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts, šie darbi tiks uzsākti tuvāk rudens pusei.

Pēc iedzīvotāju lūguma Riekstu ielā tiks izbūvēts un Nākotnes ielā atjaunots ielu apgaismojums, Zvaigžņu ielā un Bērzu ielā apgaismojums tiks papildināts ar jaunām laternām. Savu iespēju robežās centīsimies atrisināt arī citu ielu apgaismojuma jautājumus.

Šobrīd notiek iepirkuma procedūra, lai labiekārtotu Vangažu tirgus laukumu. Projekts paredz jaunu celiņu izveidi, esošo sakārtošanu un apkārtējās vides labiekārtošanu, piemēram, jaunu soliņu izveidi. Šim projektam esam plānojuši piesaistīt Lauku atbalsta dienesta līdzekļus. Ceram jau tuvākajā laikā uzsākt darbu.

Uzsākts darbs pie kanalizācijas tehniskā projekta izstrādes Inčukalnā apdzīvotajā vietā otrpus dzelzceļam, un ļoti ceram uz iedzīvotāju sapratni un līdzdarbību projekta izstrādē.

Vēl jāpiebilst, ka uzsākta sadarbība ar Latvijas vadošo augstskolu vides dizaina un arhitektūras fakultātēm ar mērķi organizēt studentu ideju un skiču konkursu āra laikrāža un speciālas vietas izveidei un labiekārtošanai laukumā Inčukalnā pie tautas nama. Jau martā ceram sagaidīt studentu piedāvāto redzējumu laukuma vizuālajam noformējumam, lai pēc tam varam piesaistīt papildu spēkus šīs idejas realizācijai.

Aicinu pievērst uzmanību un iesaistīties

Vēlos pievērst iedzīvotāju uzmanību projektam „CEMETY”, kas paredzēts iedzīvotāju ērtībai. Aicinu iedzīvotājus apmeklēt šī projekta mājas lapu un iesaistīties digitalizētas kapsētas kartes izveidē, sniedzot informāciju par zināmajām apbedījuma vietām. Šobrīd digitāli ir pieejama informācija par Inčukalna Vecajiem kapiem, bet paredzēts, ka jau šogad tā būs pieejama arī par Jaunajiem kapiem. Plašāka informācija par šo projektu pieejama mājas lapā www.cemety.lv.

Noslēgumā vēlos izteikt pateicību visiem tiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās pašvaldības mājas lapas balsojumā par novada svētku organizēšanu. Saprotot, ka iedzīvotājiem šie svētki ir nozīmīgi, esam raduši iespēju atvēlēt budžeta līdzekļus mūsu kopīgo svētku organizēšanai arī šogad. Inčukalna novada svētki ir plānoti šā gada 15. jūlijā. Tāpat šovasar tiks rīkots konkurss „Novadnieki novadam”, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā novada teritorijā. Tāpēc aicinu jūs būt aktīviem un sekot līdzi aktualitātēm gan novada mājas lapā www.incukalns.lv, gan pašvaldības sociālajos medijos www.facebook.com, www.twitter.com un www.draugiem.lv. 

Cienījamie iedzīvotāji, pavasaris tuvojas ar lieliem soļiem, aicinu ikvienu padomāt par sava privātīpašuma uzkopšanu un sakārtošanu, lai, siltajam laikam iestājoties, mēs visi varētu dzīvot skaistā, tīrā un sakoptā novadā.

Ar cieņu,
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam