AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”! Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. No 24.augusta līdz 25.septembrim var pieteikt pretendentus titulam "Goda novadnieks" 18.septembrī Vangažu Kultūras namā notiks Vangažu pilsētas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts

attēls

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm un atvieglojumu piemērošanu 2018.gadā

2017-11-08

Skaidrojošo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm un atvieglojumu piemērošanu 2018.gadā sniedza:
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Godājamie novada iedzīvotāji, nekustāmā īpašuma īpašnieki

Inčukalna novada dome ir izvērtējusi situāciju un apstākļus, kas pēdējo gadu gaitā ir izveidojušies Pierīgas novados sakarā ar nekustāmā īpašuma nodokļu (NĪN) administrēšanu un iedzīvotāju pārdeklarēšanos. Secinām, ka arī mūsu pašvaldībai ir jāreaģē, lai sakārtotu šo mākslīgi radušos nepilnību, tai skaitā iedzīvotāju pārdeklarēšanos pēc izdevīguma uz noteiktu brīdi. Kā rāda jaunākie dzīvojamā fonda dati, Inčukalna novadā kopumā ir 2004 dzīvokļi un 1998 dzīvojamās un dārza mājas, 30% īpašumos no kopēja novada dzīvojamā fonda nav deklarēts neviens iedzīvotājs, kas tiešā veidā attiecas uz novada budžetu.

Lai šo problēmu labotu, Inčukalna novada dome ir izstrādājusi un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.7/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā” un veikusi grozījumus Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.17/2009 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”. minēto saistošo noteikumu mērķis ir saglabāt un palielināt iedzīvotāju skaitu Inčukalna novadā (uz doto brīdi tas ir 8059 cilvēki), kā arī nākotnē uzlabot budžetu, ar ko mēs varētu veikt plašākus infrastruktūras uzlabošanas darbus tajās vietās, kur cilvēkiem pieder nekustāmais īpašums, arī dārzkopības korporatīvi un citas lokālās apdzīvotās vietas.

Jāatgādina, ka šie jautājumi ir būtiski domājot par Vides aizsardzības uz reģionālas attīstības ministrijas virzīto novadu reformas plānu. Inčukalna novada dome līdz šim, tapāt kā visas citas Pierīgas pašvaldības, dažādās mēroga diskusijās savu nostāju ir paudusi nepārprotami - vienīgais mājoklis nav apliekas ar NĪN pēc būtības vispār, bet valsts likumdošanas to pagaidām nepieļauj. Inčukalna novada dome ieviešot augstāk minētos saistošos noteikumus no 2018.gada ir noteikusi NĪN atlaidi 50% apmērā vienīgajam mājoklim. Vēlos uzsvērt, ka nākamā gadā griezumā vērtēsim un situācijai šajā sakarā uzlabojoties, pozitīvas tendences gadījumā (palielinās
deklarēto iedzīvotāju skaits novadā) pie budžeta izstrādes plānojam palielināt NĪN atlaidi vienīgajam mājoklim līdz 70% apmēram.
 

Galvenās nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas ir sekojošas:
Par ēkām:

  • 2018. gadā ēkām īpašumos, kur nebūs deklarēta neviena persona uz 01.01.2018. NĪN likme būs 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības. Ja īpašumā tiks deklarēta persona pēc 01.01.2018., tad tiks veikts pārrēķins ar nākamo mēnesi, pielietojot likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli noteiktās likmes (0,2%,0,4%, 0,6%). Ja vienīgā īpašumā deklarētā persona izdeklarēsies no īpašuma, tad tiks veikts pārrēķins ar nākamo mēnesi, pielietojot 1,5% likmi. Pamats – Inčukalna kancelejas iesniegtā informācija;
  • Būvei, kuras būvniecībā tiks pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais ilgums (izsniegtās būvatļaujas termiņš), tiks piemērota NĪŅ likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās. Pamats – Inčukalna būvvaldes iesniegtā informācija;
  • Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, ar nākamo mēnesi tiks piemērota NĪN likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai būvei piekritīgās zemes (ja būve nav iereģistrēta kadastrā) kadastrālās vērtības pēc būves klasificēšanas šajā kategorijā. Pamats – Inčukalna būvvaldes iesniegtā informācija.

Par zemi:

  • Zemes vienībai, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tiks piemērota NĪN likme 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas. Pamats – Inčukalna pašvaldības policijas iesniegtā informācija (izņemot lauksaimniecības zemi);
  • NĪN zemei uz 01.01.2018. Inčukalna novadā deklarētajām personām un reģistrētajiem uzņēmumiem tāpat kā 2017. gadā būs 1% no zemes kadastrālās vērtības (pašvaldība jau sniedz atlaidi, jo likums paredz NĪN 1,5% apmērā).

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

2018. gadā iedzīvotājiem piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli. Tādējādi tiesības saņemt 50% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un kurš ir deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Inčukalna novadā. Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par mājokli, kurā viņš kā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Inčukalna novadā. Minētā atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai vai šajā īpašumā ir deklarēta cita persona (šajā gadījuma likme tiks piemērota 0,2%, 0,4%, 0,6%).

Aicinu Inčukalna novada iedzīvotājus sakārtot savus īpašumus, lai mēs visi varētu dzīvot sakārtotā vidē un ēku, zemes īpašniekiem nebūtu jāmaksā paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis. Izvērtējiet savas iespējas samazināt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un izdariet to līdz 31.12.2017.

  • Jautājuma gadījuma aicinu vērsties pie pašvaldības nodokļu administratores tālr. 67977108, 67995840.
  • Inčukalna novada domes pieņemtie Saistošie noteikumi ir pieejama mājaslapas www.incukalns.lv sadaļā "Pašvaldība", apakšādaļā "Dokumenti".
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam