AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”! Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. No 24.augusta līdz 25.septembrim var pieteikt pretendentus titulam "Goda novadnieks" 18.septembrī Vangažu Kultūras namā notiks Vangažu pilsētas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts

attēls

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 4.kārtu

2018-04-13

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests sludinājums

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 4.kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

11.05.2018. -11.06.2018.

Sludinājuma kopsumma

Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma  - 66 173,46   EUR

  1. Rīcība- 1.1 – 66 173,46 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās uzņēmējdarbības attīstība (M1)

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.)

Rīcība

1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Atbalsta apmērs 

30 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

30 000 EUR uzņēmējdarbības projektiem;

20 000 EUR darbinieku produktivitātes kāpināšanas projektiem

Atbalsta intensitāte

70% - projektiem;

80% kopprojektiem.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai;

Rīcības apraksts

Veicināt jaunu nelauksaimniecisko uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu un paplašināšanu, t.sk radot un labiekārtojot vidi tādejādi sekmējot jaunu darbavietu izveidi, jaunu ekonomiski aktīvo vienību izveidi vai esošo darbības apjoma pieaugumu un attīstību, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības un vietējā tūrisma piedāvājuma attīstībai, izveidojot jaunus pakalpojumus, produktus vai pilnveidojot esošos, un iekārtojot jaunus vai uzlabojot esošās tirdzniecības vietas vai mobilos pakalpojumus.

Projekta vērtēšanas kritēriji :

1.līmenis - administratīvie kritēriji

Ja kādā no kritērijiem tiek saņemts vērtējums „Nē”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts.

Nr. pk.

Kritērijs

Atbilstība (jā/nē)

Atsauce uz veidlapu

 1.1.

Projekts tiek īstenots RRLAB SVVA stratēģijai atbilstošā teritorijā.

 

B7

1.2.

Atbalsta pretendents ir atbilstošs attiecīgajā rīcībā paredzētajiem atbilstības nosacījumiem.

 

A1 visās rīcībās,

A2 - R1.1.,R1.2.

1.3.

Projekts atbilst RRLAB  rīcībām un   rīcības plānā norādītajām LAP apakšpasākuma aktivitātēm.

 

B1, B5, B6.1.

Nr.  P.k.

Kritērijs

Punktu skaits un skaidrojums

Atsauce uz veidlapu

2.līmenis - nozīmība teritorijas vietējās attīstības kontekstā.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību RRLAB sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2, kur 0= „ietvertās informācijas neatbilstība kritērijiem vai trūkst informācijas pilnīgam izvērtējumam”, 1 = „nepilnīgi aprakstīta pieprasītā informācija”, 2=”ir detalizēti aprakstīta pieprasītā informācija”, ja nav noteikts cits punktu skaits.

Maksimāli iegūstamo punktu skaits 26, minimāli iegūstamo punktu skaits 10

2.1.

Projektā plānotās aktivitātes, to laika grafiks un projekta vadība ir skaidri definēta, apliecinot mērķtiecīgu kvalitatīva rezultāta sasniegšanu (t.sk. risku un to novēršanas iespēju apraksts).

2 = “Detalizēti aprakstītas projekta aktivitātes un to nozīme projekta mērķa sasniegšanai. Projekta laika grafikā detalizēti aprakstīta projekta realizācijas laika grafiks. Ir skaidri aprakstīta projekta vadība un tas, kā projekts tiks īstenots, kā arī izvērtēti riski un to novēršanas iespējas.”,

1 = “Ir informācija par projekta aktivitātēm, ir pamatojums, kāpēc tās nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai. Vispārīgi aprakstīts laika grafiks un/vai vadības apraksts, un/vai riski.”,

0 = “Prasītā informācija nav sniegta”.

B6, B15

2.2.

Ir pamatota plānotā projekta nepieciešamība.

2 = “Projekta nepieciešamība ir pamatota. Ir aprakstīts projektu ieguldījums teritorijas ekonomiskajā attīstībā un vietējo vajadzību risināšanā.

1 = “Projekta nepieciešamība ir pamatota.

0 = “Prasītā informācija nav sniegta”.

B6.1

2.3.

Ir aprakstīta tirgus situācija, citi pakalpojumu sniedzēji vai ražotāji RRLAB darbības teritorijā un to ietekme uz atbalstāmo darbību. Apraksts pamato, ka projekta rezultāts veicinās iesniedzēja konkurētspēju VRG teritorijā un tam ir sava vieta tirgū.

2 = “ Ir aprakstīta tirgus situācija, citi pakalpojumu sniedzēji vai ražotāji RRLAB darbības teritorijā un to ietekme uz atbalstāmo darbību. Apraksts pamato, ka projekta rezultāts veicinās iesniedzēja konkurētspēju VRG teritorijā un tam ir sava vieta tirgū (t.sk. pietiekams pircēju daudzums, pieprasītais apjoms, lai nodrošinātu un uzturētu rezultātu, pārdošanas stratēģija).”.

1 = “Ir aprakstīta tirgus situācija.”,

0 = “Nav apraksta”.

A1, B6.1., B15

2.4.

Projekta rezultāts ir kvantitatīvi izmērāms. Pakalpojuma vieta/prece ir sasniedzama.

2 = “Projekta rezultāts ir kvantitatīvi izmērāms, ir saprotami veicamo darbu apjomi. Pakalpojuma vieta/prece ir sasniedzama.”,

1 = “Projekta rezultāts ir kvantitatīvi izmērāms. Nav skaidri saprotami veicamo darbu apjomi.”,

0 = “Nav apraksta”.

B4., B6.1

2.5.

Projekta rezultātā RRLAB darbības teritorijā ir izveidots jauns ražošanas process vai pakalpojuma sniegšanas process.

2 = “Jā. Ir aprakstīts, izveidots jauns ražošanas process. Ir aprakstīts, kā tiks palielināts ražīgums, uzlabota gala produkta kvalitāte, efektīvāk izmantoti resursi, t.sk., sekmēta produkta un vietas atpazīstamība. ”,

0 - “Nē. Nav aprakstīts, kā sasniegs rezultātu – jaunu ražošanas procesu vai pakalpojuma sniegšanas procesu.”.

B3, B3.1, B15, B6.1

2.6.

Projekta rezultātā RRLAB darbības teritorijā ir izveidots jauns produkts/pakalpojums .

2 = “Jā. Ir aprakstīts (sniegta tehniskā informācija), kā tiks radīts jauns produkts. Ja nepieciešams atspoguļotajam ir pievienots apliecinošs dokuments, kas to apliecina”,

0 - “Nē. Nav aprakstīts, kā sasniegs rezultātu – jaunu produktu.”.

B3, B3.1, B15, B6.1

2.7.

Ir aprakstītas projekta rezultātu atpazīstamības nodrošināšanas metodes, informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi un to plāns.

2 = “Ir minēti un aprakstīti vismaz 3 dažādi  konkrēti informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi (piemēram, publikācija pašvaldības mājas lapā, publikācija vietējā presē, informatīvs pasākums par projekta īstenošanu, informācija sociālajos tīklos, informācija tūristu bukletos u.tml.) atkarībā no projekta rezultāta rakstura. Aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība pēc projekta īstenošanas (uzraudzības posmā), sniedzot konkrētus pasākumus.”,

1 = “ Ir minēts 1 vai 2 publicitātes pasākumi atkarībā no projekta rezultāta rakstura. Aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība pēc projekta īstenošanas (uzraudzības posmā), sniedzot konkrētus pasākumus.”,

0 = “Nav sniegta informācija.”.

B13

2.8.

Ir sniegts projekta dzīvotspējas novērtējums. Ir redzams, kā atbalsta pretendents uzturēs rezultātu pēc projekta ieviešanas un nodrošinās pozitīvu naudas plūsmu.

2= “Ir detalizēti aprakstīts, kā projekta rezultāti tiks uzturēti projekta uzraudzības periodā (5 gadus pēc īstenošanas) un pēc tā.

1 = Ir daļēji aprakstīts, kā projekta rezultāti tiks uzturēti projekta uzraudzības periodā (5 gadus pēc īstenošanas).

0 = “Nav sniegts novērtējums”.

B6, B15

C3

2.9.

Radīta vismaz viena jauna darbavieta.

2 = “jā” tiks , radīta vismaz viena jauna – pilna darbavieta.

0 = “nē”. Nav informācijas.

B4, C

2.10.

Projekta iesniedzējs ir reģistrēts RRLAB darbības teritorijā, izņemot RRLAB teritorijā reģistrētas struktūrvienības, ja centrālā vienība reģistrēta ārpus RRLAB teritorijas.

2 = “Jā” punkti tiek piešķirti, ja atbalsta pretendenta darbība līdz projekta iesniegšanai ir bijusi reģistrēta VRG teritorijā. Atbalsta pretendents projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra par deklarēto dzīves vietu un izziņu, kas apliecina tās darbību VRG teritorijā. Juridiskām personām juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās  informācijas.

0 = “Nē. „Ja fiziska persona nav iesniegusi izziņu, kas apliecina tās deklarēto dzīves vietu un tās darbību VRG teritorijā, punkti netiek piešķirti.

D1.27

2.11.

Projekta iesniedzēja 2014.-2020.g. plānošanas periodā iepriekšējās kārtās īstenotie projekti VAS ietvaros (iesniegti, bet neapstiprināti projekti netiek ietverti).

2= „nav īstenots”,

1 = „ir īstenots 1 projekts”,

0 = „ir īstenoti 2 vai vairāk projekti”.

A.4., A.4.1, B15

2.12

Projekts nodrošinās vienlīdzīgas iespējas (tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar maziem bērniem un jauniešiem) vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.

2 = “jā”, projekts nodrošinās vienlīdzīgas iespējas.

0 = “nē”. Nav informācijas.

B15

2.13.

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)

2= punkti tiek piešķirti, ja projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

0= iesniedzot projektu papīra vai elektroniskā formā VRG vai ar elektronisko parakstu, punkti netiek piešķirti.

Projekta iesniegums kopumā

3.līmenis - specifiskie kritēriji rīcībai R1.1.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību RRLAB sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteikto punktu skaitu 0 vai 2, kur 0= „nē”, 2 = „jā”, ja nav noteikts citādi.

Maksimāli iegūstamo punktu skaits10, minimāli iegūstamo punktu skaits 2

3.1.

 Projekta rezultāti sniegs ieguldījumu RRLAB teritorijas kopējā tūrisma piedāvājumā.

2 = “veidojot sadarbības tīklu ar citiem tūrisma objektiem. Ir aprakstīta sadarbība ar citiem tūrisma objektiem (pielikumā pievienots nodomu protokols par sadarbību)”.

1 = „veidojot kompleksu tūrisma piedāvājumu viena tūrisma objekta ietvaros”.

 0 = “neveicina teritorijas tūrisma piedāvājumu”..

B15, B6.1

3.2.

Tiks  radīts vai attīstīts ar aktīvu brīvo laiku, veselības uzlabošanu saistīts pakalpojums un/vai produkts vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

2 = “jā”, tiks  radīts vai attīstīts ar aktīvu brīvo laiku, veselības uzlabošanu saistīts pakalpojums un/vai produkts vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem

0 = “nē”. Nav informācijas

B15, B6.1

3.3.

Projekts veicinās sociālās uzņēmējdarbības* attīstību RRLAB teritorijā.

* Sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem- uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis ar mērķi gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem.

2 = “jā”, projekts veicinās sociālās uzņēmējdarbības attīstību RRLAB teritorijā.

0 = “nē”. Nav informācijas.

B15

3.4.

Tiks attīstītas tirdzniecības vietas vai degustāciju telpas, pilnveidots tirdzniecības veids, veicinot vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju produkcijas noietu un informējot patērētāju par vietējo produkciju

2 = “Jā”, tiks attīstītas tirdzniecības vietas, degustāciju telpas, pilnveidots tirdzniecības veids, veicinot vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju produkcijas noietu un informējot patērētāju par vietējo produkciju.

0 = “nē”. Nav informācijas.

B15, B6.1.

3.5.

Projekts veicinās sadarbību starp uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem, pašvaldību vai NVO.

2 = “Jā”, Projekts veicinās sadarbību  starp uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem, pašvaldību, NVO.

0 = “nē”. Nav informācijas.

B15

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese -  Projekta iesniegumus klātienē var iesniegt „Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā” Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads; Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lov

Kontaktinformāciju

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB : Allažos, Birzes ielā 4, Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Sējas novadu pašvaldību mājaslapā: www.rrlab.lv, www.malpils.lv, www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, www.seja.lv, www.krimulda.lv, kontaktpersona Inese Pikaļova, tālrunis.67970250, mob. 26423616, RRLAB administratīvais vadītājs Verners Bērziņš 28441636 vai e-pastu : rrlab@inbox.lv, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam