AKTUĀLI

Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Plānupes ielā 7C, Inčukalnā

2019-05-20

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Plānupes ielā 7C, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0964 ha platībā un vienas palīgēkas. Nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 006 0891.Zemes vienībai noteikts lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701.Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tel.nr. 29432381.

  • Izsole notiks 2019.gada 21.jūnijā plkst. 14:00, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019.gada 21.jūnijam plkst.14:00.

  • Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 9000,00 (deviņi tūkstoši euro, 00 centi).
  • Izsoles solis ir EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi).
  • Izsoles noteikumi ir skatāmi šeit <

Izsoles dalībniekiem nodrošinājums EUR 500,00 un izsoles dalības maksa EUR 100,00 apmērā iemaksājama līdz 2019. gada 20.jūnijam plkst.18:00 ar norādi „Izsoles maksa “Plānupes 7C”” Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 21.jūnijam plkst.14:00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.





Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam