AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka saslimšana ar Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī pamatojoties uz ministru kabineta rīkojumu Nr.103, izdots Rīgā 2020.gada 12.martā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, pašvaldību iestādes, izvērtējot situāciju, iespēju robežās nodrošinās klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. Labklājības ministrija: Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā. No 25. līdz 28. martam Ādažu poligonā norisināsies militārās mācības “Iron Spear 2020”, 26.martā kaujas šaušanas vingrinājumi notiks arī diennakts tumšajā laikā Inčukalna novada pašvaldība, laikā, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID 19 izplatību, aicina iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot rekomendētos noteikumus, lai mazinātu un ierobežotu vīrusa izplatību.

attēls

Izsolē ar augšupejošu soli pārdod Inčukalna novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas atrodas "Meža Miers", "Otrais Straujupītes ceļš 3"

2019-12-17

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums kas atrodas Inčukalna novadā, Inčukalna pagastā, Meža Miers, "Otrais Straujupītes ceļš 3", kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 455 kv.m., uz kura atrodas nenoskaidrotas piederības būve, platība nav zināma (būve netiek iekļauta vērtēšanas objekta sastāvā). Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0058 6111, nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 008 0173.

Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tel.nr. 29432381.

Izsole notiks 2020.gada 17.janvārī plkst. 14:00, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā "Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi". Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2020.gada 17.janvārim lkst.14:00. Izsoles noteikumi aplūkojami arī šeit.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro, 00 centi).

Izsoles solis ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi).

Izsoles dalībniekiem nodrošinājums EUR 220,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 apmērā iemaksājama līdz 2020. gada 17.janvārim plkst.14:00 ar norādi "Izsoles nodrošinājums un dalības maksa "Otrais Straujupītes ceļš 3"" Inčukalna novada domes kontā: AS "SEB banka", LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337.

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 17.janvārim plkst.14:00, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam