AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, 7.maijā lēma Ministru kabinets,vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. No 12. maija, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto mutes un deguna aizsegs.

attēls

Izsludināta LEADER 7.projektu kārta

2020-04-06

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 7. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020. gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana EPS no 01.05.2020 - 31.05.2020

Kopējais kārtas atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 230441.15 EUR.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Sējas novadā, Inčukalna novadā, Siguldas novadā, Mālpils novadā, Krimuldas pagastā.

Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.)

Atbilstoši MK Noteikumu Nr.590: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai

Rīcības finansējums: 115221.15 EUR

Viena projekta maksimālais atbalsta apmērs: 30 000 EUR

Atbalsta intensitāte: 50% individuālam projektam un 80% kopprojektam

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.2.)

Atbilstoši MK Noteikumu Nr.590: Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai

Rīcības finansējums: 115220.00 EUR

Viena projekta maksimālais atbalsta apmērs: 50 000 EUR

Atbalsta intensitāte: 70% individuālam projektam un 80% kopprojektam

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Ar projekta vērtēšanas kritērijiem var iepazīties šeit: 7. projektu kārtas vērtēšanas kritēriji

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapas 1.1. Rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapas 1.2. Rīcībai

Plašāka informācija par projekta aizpildīšanu un nepieciešamo dokumentāciju: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Plašāka informācija atrodama http://rrlab.lv/lv/sakums/rrlab-izsludina-leader-7.-projekta-kartu/

Kontakta informācija:

Linards Ligeris mob. 28677152, e-pasts: Linards@rrlab.lv

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam