AKTUĀLI

Vēlam veiksmīgu nedēļu >>> Pievērs uzmanību! Inčukalna novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar “Clean R”! Daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. No 24.augusta līdz 25.septembrim var pieteikt pretendentus titulam "Goda novadnieks" 18.septembrī Vangažu Kultūras namā notiks Vangažu pilsētas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts

attēls

3.augustā notiks dabas lieguma "Garkalnes meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

2020-08-03

2020.gada 3.augustā plkst.17.00 notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Natura 2000, Garkalnes un Inčukalna novados esošā dabas lieguma "Garkalnes meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes videokonference. Iesūtīt jautājumus un pieteikties dalībai videokonferencē iespējams līdz 3.augusta plkst.10.00, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv.

Dabas aizsardzības plānā ietverta vēsturiskā un aktuālā informācija par teritorijas dabas vērtībām, to sociālekonomisko nozīmi, ietekmēm un draudiem, kā arī, saskaņojot zemes īpašnieku intereses un sugu un biotopu aizsardzības prasības, plānoti dabas vērtību saglabāšanai nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi, sevišķu vērību veltot zaļās vārnas barošanās biotopu – virsāju, pelēko kāpu un skraju mežu ar sausokņiem un kritalām – saglabāšanai un atjaunošanai.

Inčukalna novada teritorijā atrodas tikai neliela daļa no dabas lieguma "Garkalnes meži" – tikai 59 ha jeb 3,3 % no visas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tie pārsvarā ir valstij piederošie meži, kas atrodas Vangažu pilsētas teritorijas austrumu malā. Meži atbilst ES nozīmes aizsargājamam biotopam Mežainas piejūras kāpas. Biotopa kvalitāte vērtēta kā vidēja, mežainajās kāpās ir maz sausokņu un kritalu, kā arī ir sastopamas invazīvas augu sugas: vārpainā korinte un daudzziedu lupīna. Sastopamas vairākas aizsargājamas augu sugas: smiltāju neļķe, gada un vālīšu staipeknis, pļavas silpurene, kā arī zarainā ķekarpaparde, kas gan 2019. gada apsekojumos netika atrasta. Galvenokārt mežmalās un uz elektrolīniju stigām sastopamas vairākas aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas: raibspārnu smiltājsisenis, kuprainā celmmuša un lielais mārsilu zilenītis, kā arī, iespējams, no tuvējās Gaujas atlidojušas spāres: karaliskā dižspāre, zaļā dižspāre un zaļā upjuspāre. No aizsargājamām putnu sugām atrasta melnā dzilna un pupuķis, kā arī ir senāki zaļās vārnas novērojumi.

Lai nodrošinātu sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, plānoti vairāki apsaimniekošanas pasākumi. Daļā no mežainajām kāpām paredzēti biotopa kvalitātes uzlabošanas pasākumi, izcērtot biezi saaugušos lapu kokus un krūmus, noņemot izveidojušos auglīgo augsnes virskārtu, kā arī ierobežojot invazīvo augu sugu izplatību, tādējādi nodrošinot labvēlīgus apstākļus aizsargājamām augu sugām. Paredzēta gan esošo elektrolīniju stigu un demontētā dzelzceļa atzara stigas uzturēšana, gan arī jaunu klajumu un retaiņu veidošana un mirušās koksnes daudzuma palielināšana mežaudzēs, kas nodrošinātu labvēlīgus apstākļus aizsargājamām bezmugurkaulnieku un putnu sugām, jo sevišķi zaļajai vārnai un pupuķim. Lai nodrošinātu mirušās koksnes saglabāšanos mežaudzēs, pie meža ceļiem paredzēta aizliedzošu ceļa zīmju un barjeru uzstādīšana un uzturēšana. Plānota dabas lieguma robežzīmju uzstādīšana un uzturēšana, kā arī viena informācijas stenda uzstādīšana pie dabas lieguma ziemeļaustrumu robežas. Plānā paredzēts precizēt dabas lieguma robežu, izslēdzot no tā Vangažu pilsētas teritorijas daļas, kur atrodas rūpniecības apbūve, un saskaņojot dabas lieguma robežu ar zemesgabalu robežām.

Ar plānu, videoprezentāciju un atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem no 21.jūlija līdz 6.augustam iespējams iepazīties tīmekļvietnēs: www.vkb.lv, www.daba.gov.lv, www.garkalne.lv un www.incukalns.lv, kā arī klātienē plāna izstrādātāja SIA "Vides Konsultāciju Birojs" birojā (Ezermalas ielā 28, Rīgā, LV-1014), iepriekš piesakoties pa tālruni 67557668.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un videoprezentāciju, piedalīties videokonferencē un līdz 6.augustam sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei, adresējot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs".

Plāns ar pielikumiem un videoprezentācija ir publicēta "Vides Konsultāciju Birojs" mājaslapā: https://www.vkb.lv/vkb-pakalpojumi/10-vides-konsultacijas/115-dabas-lieguma-%E2%80%9Cgarkalnes-me%C5%BEi%E2%80%9D-dabas-aizsardz%C4%ABbas-pl%C4%81na-informat%C4%ABv%C4%81-san%C4%81ksme

Plāna izstrāde notiek Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Vilciņa
SIA "Vides Konsultāciju Birojs"
dabas lieguma "Garkalnes meži" dabas aizsardzības plāna vadītāja
Tālr. 26554868
E-pasts: kivi@tvnet.lv

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam