AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

attēls

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā

2020-09-09

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā.

Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa.

  • Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā telpa – 17,5 m2, dzīvokļu palīgtelpu platība – 16,6 m2, ārtelpu platība – 7,4 m², kopējā platība 41,5 m2.

Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram nepieciešams remonts un logu nomaiņa, pēc nepieciešamības. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi: centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju: centralizētais kanalizācijas tīkls; centrālo apkuri; elektroapgādi, gāzi, no gāzesvada. Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot laiku ar Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.

Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir EUR 1,20 par 1 m2, mēnesī un kas kopā ir EUR 49,80 (četrdesmit deviņi euro un 80 centi) mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi.

Izsoles solis ir EUR 2,49 (divi euro un 49 centi).

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 8.oktobrim plkst.17:00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

Izsole notiks 2020.gada 9.oktobrīplkst.14:00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Drošības nauda EUR 200,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 iemaksājama līdz 2020.gada 8.oktobrim plkst.17:00, Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, ar norādi “Izsoles Siguldas iela 2-11, Vangaži, dalības maksa un drošības nauda”.

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības īrēt nekustamo īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles priekšnoteikumus, tajā skaitā – iemaksājusi drošības naudu un dalības maksu, un ja:

  • izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret Inčukalna novada domi;
  • Inčukalna novada dome pēdējā gada laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ.
  • nav stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ;
Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam