AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

attēls

Projekts "Starpnovadu tīklošanās"

2020-10-02

Ar  2020.gada 1.oktobri Siguldas jauniešu inciatīvu centrs “Mērķis”, sadarbojoties ar Siguldas, Krimuldas, Mālpils un Inčukalna pašvaldībām uzsāks projekta „Starpnovadu tīklošanās” īstenošanu. Projekts tika iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursā „Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” un tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gada valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekts ilgs  7 mēnešus, un tā galvenais mērķis ir veidot strukturētu, vienotu, spēcīgu, integrētu un igltsējīgu jaunatnes darbinieku vienību, kura spētu jaunizviedotajā Siguldas novada teritorijā virzīt un attīstīt jaunatnes politiku, kā arī būt atbalsts novadā dzīvojošajiem jauniešiem. Galvenās aktivitātes: apmācības par starpinstitucionālo sadarbību, komandas veidošanu un komunikāciju; pieredzes apmaiņas pasākumi; darba grupas; kopīgas jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde; starpnovadu jauniešu forums.

Projekta tiešā mērķa grupa ir dažādu institūciju darbinieki, kas ikdienā strādā ar jauniešiem (jauniešu centrs, sociālais dienests, bāriņtiesa, probācijas dienests, skola, nevalstiskās organizācijas), kā arī darbinieki no Nodarbinātības Valsts aģentūras, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta. Tiks pieaicināti arī jaunieši no skolēnu pašpārvaldēm, pašvaldību deputāti un pārstāvji no Jaunatnes lietu konsultatīvajām padomēm.

Projekta ietvaros tiks veicināta sadarbība starp dažādu institūciju darbiniekiem, kā arī attīstītas darbinieku kompetences un izpratne par darbu ar jauniešiem. Ņemot vērā to, ka Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam vidussposma izvērtējumā minēts, ka spēcīga starpinstitūciju sadarbība ir viens no priekšnosacījumiem jaunatnes politikas attīstībā, tad šī projekta pamatā tiek nodrošināta jomas ilgtspēja arī pēc administartīvi teritoriālās reformas. Katrs otrais darbā ar jaunatni iesaistītais jeb 54% uzskata, ka darba efektivitāti uzlabotu labāka starpinstitūciju sadarbība. Projekta laikā tiks analizētas katra reģiona vajadzības, stiprās un vājās puses, un tā reuzltātā tiks izstrādāts arī kopīgs atbalsta un sadarbības mehānismu kopums, lai efektīvāk turpinātu darbu ar jaunatni visās iesaistītajās pašvaldībās un lietderīgi izmantotu jau esošos resursus, kā arī piesaistītu jaunus gan cilvēkresursus, gan materiāltehniskos resursus. Tā kā projekta aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši no skolu pašpārvaldēm, tas veicinās jauniešu līdzdalību, piederības sajūtu lēmumu pieņemšanā un aktīvāku sava viedokļa paušanu saistībā ar vēlmēm jaunatnes jomas attīstīšanai.

Projekta ietvaros iesaistīto institūciju darbinieki apgūs starpinstitucionālās sadarbības prasmes, attīstīs veiksmīgas komunkācijas prasmes, kā arī apzinās citu kolēģu pieredzi,  lai arī pēc projekta spētu efektīvi un kvalitatīvi sadarboties.

Komentāri
Lai pievienotu komentāru nepieciešams būt reģistrētam lietotājam