AKTUĀLI

Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Iedzīvotāju aptauja

Saistībā ar šāgada 21. janvārī un 17. martā notikušajām domes sēdēm, kuru laikā deputātu vairākums ar savu balsojumu noraidīja pašvaldības iepriekš izstrādātās un 2021. gada pašvaldības budžetā jau paredzētās, novada infrastruktūras attīstībai nozīmīgās ieceres, vēlos pievērst jūsu uzmanību un aicinu izteikt savu viedokli.

Piedaloties „Visidati.lv” elektroniskajā aptaujā https://ieej.lv/iedzivotaju_aptauja (<<< lai aktivizētu aptauju jāspiež uz saites) ikviens Inčukalna novada iedzīvotājs līdz 9. aprīlim var izteikt savu viedokli par nepieciešamību veikt darbus, kurus pašvaldībai ir uzticējuši Inčukalna novada domes deputāti, apstiprinot 2021. gada pašvaldības budžetu.

Aptaujas anketa atrodama arī pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā „Pašvaldība”, to iespējams izprintēt un rakstiskā veidā iesniegt Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, un Vangažu pilsētas pārvaldē Meža ielā 1, Vangažos.

 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par nepieciešamību veikt tālāk uzskaitītos darbus, ņemot valsts aizdevumu:

 • asfalta virskārtas atjaunošana Inčukalnā Miera ielā;
 • asfalta dilumkārtas atjaunošana Inčukalnā Zvaigžņu ielā;
 • asfalta izbūve Inčukalnā Nākotnes ielā;
 • asfalta virskārtas atjaunošana Gaujas ciematā Krasta ielā (kā arī Krasta ielas posmos, kas skar arī Darbnīcu un Centra ielu);
 • piešķirot līdzfinansējumu 20% apmērā, veikt multifunkcionāla sporta laukuma izveidi Gaujas ciematā (laukuma segums plānots, lai arī vasarā varētu spēlēt hokeju ar skrituļslidām, bet ziemā, ieklājot plēvi, uzliet ledu).

Ja aptaujas rezultāti parādīs iedzīvotāju vēlmi īstenot šos projektus, Inčukalna novada pašvaldība, pamatojoties uz iedzīvotāju izteikto viedokli, atkārtoti šāgada aprīļa sēdē vērsīsies pie Inčukalna novada domes deputātiem, lai saņemtu saskaņojumu aizņēmumu ņemšanai minētajiem infrastruktūras objektiem.

Vēlos atgādināt, ka, pamatojoties uz Inčukalna novada domes 2020. gada 18. decembrī apstiprināto Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2021. gadam, lai varētu īstenot iepriekšminētos darbus, pašvaldība bija plānojusi piesaistīt šobrīd pieejamos valsts finanšu līdzekļus aizņēmuma veidā. Uzsveru, ka visi minētie projekti nenoliedzami uzlabotu mūsu novada infrastruktūru un iedzīvotājiem nodrošinātu sakārtotu, mūsdienu prasībām atbilstošu apkārtējo vidi viņu dzīvesvietās, turklāt šie darbi ir tikuši ilgstoši plānoti pašvaldības aktualizētajā attīstības programmā 2013.–2019. gadam.

Jau 2020. gadā, ņēmot vērā ārkārtas situācijas ieviešanu, pašvaldībai bija iespēja konkrētus projektus realizēt, izmantojot valsts aizņēmumu, tomēr tajā brīdī pašvaldības rīcībā nebija attiecīgā projektu dokumentācija. Zinot, ka šī valsts programma un finanšu līdzekļi būs pieejami arī 2021. gadā, budžetā tika plānoti darbi, kurus realizēt ar šo aizņēmumu palīdzību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februārī apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 104 „Par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” neredzu nevienu iemeslu, lai Inčukalna novada pašvaldība, līdzīgi kā daudzas citas Latvijas un Pierīgas pašvaldības, neizmantotu tai šobrīd pieejamo iespēju attīstīt transporta infrastruktūru (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves u. tml.) un uzlabot vidi apdzīvotajās vietās. Turklāt vēlos noraidīt jebkuras baumas, ka pašvaldība plāno celt jebkādas iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodokļa likmes, lai nākotnē atdotu aizņēmumus, tā ir nepatiesa informācija.

Jāmin, ka, atsakoties no valsts sniegtās iespējas ņemt aizdevumu Valsts kasē, visticamāk, radīsies situācija, ka 2021. gada pašvaldības budžetā nepietiks līdzekļu citiem svarīgiem infrastruktūras uzlabošanas darbiem, tai skaitā:

 • Kļavu ciema galvenās ielas (dubultās virsmas apstrāde) seguma atjaunošanai un ielu apgaismojuma izveidei;
 • Avotkalna ielas Inčukalnā dubultās apstrādes virsmas seguma izveidei;
 • Mākoņu ielas Inčukalnā asfalta seguma virskārtas izveidei;
 • Vangažu pilsētā plānotajiem darbiem (kuru veikšanai ir paredzēts ņemt aizņēmumu) – Siguldas ielas posma asfalta seguma un trotuāra nomaiņai, Priežu ielas seguma maiņai, iekškvartāla Siguldas un Vidzemes ielas starpā labiekārtojuma izbūvei un citiem

Vēlos uzsvērt: lai gan šogad ir paredzēta administratīvi teritoriālā reforma, pašvaldības ikdienas darbs un sniegto pakalpojumu klāsts netiks ne pārtraukts, ne samazināts. Inčukalna novada pašvaldība ir apņēmusies īstenot visus 2021. gada budžetā plānotos projektus un tai uzticētos darbus.

Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
 

23.septembrī Inčukalna novada domes ārkārtas sēdē, deviņu deputātu sastāvā, tika apstiprināti mēneša sākumā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Aptaujas mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par Inčukalna novada nedalīšanu divās daļās un to pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.

Inčukalna novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 82% jeb 373 aptaujas dalībnieki no kopskaitā 456 aptaujas dalībniekiem, ir pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pašlaik piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu (ATR) kā tādu. Iedzīvotāji atbalsta nedalītu Inčukalna novadu un vēlas Inčukalna novadu saglabāt kā patstāvīgu teritoriālo vienību.

Kā liecina aptaujas rezultāti, iedzīvotāji, vienota Inčukalna novada ietvaros, sadarbības iespējas ar citām kaimiņu pašvaldībām vērtē sekojoši: 47% ar Siguldas novadu, 13% - Garkalnes novadu, 8% - Ādažu novadu, 4% - Krimuldas novadu, bet 2% ar Sējas novadu vai Ropažu novadu.

Iedzīvotāju aptaujā kopumā piedalījās 475 dalībnieki, kas ir 28% no Inčukalna novada iedzīvotāju skaita, kuri ir piedalījušies Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019.gada 25.maijā. No aptaujā saņemtajiem 475 viedokļiem 19 viedokļi atzīti par nederīgiem (proti, aptaujas lapā nav veiktas atzīmes par vienu no piedāvātajām atbildēm vai aptaujas dalībnieka griba nav saprotama, tas ir, ir atzīmēta gan atbilde “Jā”, gan atbilde “Nē”).


Lai noskaidrotu Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par šobrīd piedāvāto novadu apvienošanu, Inčukalna novada dome 21.08.2019. sēdē nolēma organizēt Inčukalna novada iedzīvotāju sapulci un aptauju.

Inčukalna novada iedzīvotāju sapulce:

Inčukalna novada iedzīvotāju sapulce, kurā informēsim iedzīvotājus par administratīvi teritoriālās reformas būtību un iedzīvotāju aptaujas norisi, kā arī diskutēsim par novadu apvienošanas ieguvumiem un zaudējumiem.

 • 2019.gada 10.septembrī plkst.19.00 Vangažu kultūras namā (Gaujas ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā)
 • 2019.gada 11.septembrī plkst.19.00 Inčukalna Tautas namā (Atmodas ielā 1A, Inčukalnā, Inčukalna novadā)
Inčukalna novada iedzīvotāju aptauja:

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Inčukalna novada apvienošanu ar citu novadu administratīvajām teritorijām.

Aptaujā varēs piedalīties visi Inčukalna  novada iedzīvotāji (sākot no 16 gadu vecuma), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novadā vai kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, ka arī Inčukalna novada uzņēmumu darbinieki un īpašnieki.

Aptauja notiks no 2019. gada 10. septembra līdz 12. septembrim, klātienē aizpildot aptaujas anketu Inčukalna novada domes telpās Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Vangažu pilsētas pārvaldes telpās, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novada domes darba laikā, Inčukalna novada Sociālā dienesta dienas centra  "Gauja" telpās, Centra ielā 6, Gaujā vai Inčukalna novada iedzīvotāju sapulces vietās un laikos.

Personas, kuras vēlas piedalīties aptaujā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties aptaujas norises vietās, varēs pieteikt mājvizīti Inčukalna novada domes un Vangažu pilsētas pārvaldes telpās, kā arī pa tālruni 67995650, 65505888 un 25629232. Pieteikumus pašvaldība pieņems līdz š.g. 11. septembrim plkst.17.00. Pie pieteiktajām personām laika posmā no 2019. gada 11. līdz 12. septembrim ieradīsies aptaujas organizēšanas komisijas pārstāvis.

Katrai mājsaimniecībai ir nosūtīta viena aptaujas anketa, kas aizpildāma, norādot vārdu, uzvārdu un izvēlētos atbildes variantus. Parējas personas laipni aicināti piedalīties aptaujā klātienē vai elektroniski.

No 2019.gada 22.augusta līdz 12.septembrim viedokli varēs izteikt arī elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas lapu nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi aptauja@incukalns.lv vai aptaujas anketu iesniedzot Inčukalna novada pašvaldībai, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Aptaujas anketa lejupielādēšanai pieejama pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv izvēlnē Dokumenti – Veidlapas un citi dokumenti, arī šeit:

Neskaidrību gadījumā lūdzu zvaniet Klientu apkalpošanas centram pa tālruni 67995650, 65505888 vai 25629232.

Iedzīvotāju sapulču prezentācijas:

Esiet aktīvi un paudiet savu viedokli!