AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Vangažu vidusskola

Vangažu vidusskolas direktore: Indra Kalniņa

Adrese: Gaujas 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
Tālrunis: 67995428, 67995765
Mob. tālrunis: 27872388
E-pasts: vangazu.vidusskola@ropazi.lv
Mājaslapa: www.vangazuvsk.lv

Pirmo reizi Vangažu skola minēta  1737.gadā. Jaunā Vangažu pamatskola no 1959.gada. Vangažu vidusskola no 1972.gada. 

Šobrīd skolā realizē 7 izglītības programmas – piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības mazākumtautību programma, 2 pamatizglītības programmas, 2 vispārējās vidējās izglītības programmas, 2 speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā strādā 41 pedagogs.

Pirmskolas izglītības programmas apguves mācību procesu organizē tā, lai mācību saturs atbilstu bērnu vajadzībām un interesēm, kā arī sagatavot bērnu skolai, lai viņi varētu sekmīgi apgūt vispārējās pamatizglītības obligāto saturu. Viņiem ir nodrošināti nodarbību materiāli, un dienas kārtība ir tāda pati, ja viņi mācītos pirmsskolas izglītības iestādē.
Viens no galvenajiem mācību uzdevumiem ir - skolēnu mācību motivācijas sekmēšana un praktiskai dzīvei noderīgas iemaņas un prasmes attīstīšana. 
    Lai paaugstinātu skolēnu mācību motivāciju, skolā izstrādāta atbalsts sistēma:
  • skola ir nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem un atbalsta personālu. skolēni var saņemt psihologa, logopēda, medicīnisko palīdzību;
  • skolā ir interešu izglītības programma, kur skolēniem ir dažādas iespējas  piedalīties interešu izglītības pulciņos un skolas pasākumos;

  • skolā strādā pagarināta dienās grupa sākumskolas skolēniem;

  • skolēniem ir konsultācijas visos mācību priekšmetos, kur pēc stundām skolotāji strādā gan ar talantīgiem skolēniem, gan ar tiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

 Skolā dažos mācību priekšmetos ir fakultatīvās nodarbības, kur skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt mācību priekšmetu.
 
2017.gada 6.jūnija mācību projekts "Pielaiko Profesiju"
Komanda A
Komanda B
Komanda C

SAISTĪTIE JAUNUMI