AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums.

Lapas karte

 
NOVADS
Satiksme
Veselības aprūpe
Vides jaunumi
Drošība un sabiedriskā kārtība
Goda novadnieki
Sabiedriskās organizācijas
Inčukalna invalīdu biedrība
Inčukalna mednieku klubs
Inčukalna Pensionāru biedrība
Vangažu Pensionāru biedrība
Vangažu invalīdu biedrība
Vangažu Sarkanā krusta pirmorganizācija
Citas organizācijas
Draudzes
Inčukalna katoļu draudzes lūgšanu nams
Inčukalna baptistu draudze
Vangažu Ev. luteriskā draudze
Vangažu baptistu draudze
Vangažu Kristus Apskaidrošanas Pareizticīgo draudze
Informatīvais izdevums "Novada Vēstis"
Vakances
 
PAŠVALDĪBA
Dome
Deputāti
Darba kārtība kārtējai sēdei
Domes sēžu protokoli
Domes sēžu audio ieraksti
Komisijas
Par attālinātu domes sēžu un komiteju norisi
Darbinieki
Klientu apkalpošanas centrs
Struktūrvienības
Būvvalde
Ziņojumi
Dzimtsarakstu nodaļa
Kanceleja
Vangažu pilsētas pārvalde
Inčukalna novada bibliotēkas
Inčukalna tautas nams
Vangažu kultūras nams
Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļa
Inčukalna novada Sociālais dienests
Inčukalna novada bāriņtiesa
Nekustamo īpašumu administrēšana
Pašvaldības uzņēmumi
SIA "Vangažu Namsaimnieks"
PSIA "Vangažu avots"
PA "Sociālās aprūpes māja Gauja"
Dokumenti
Saistošie noteikumi
Saistošo noteikumu projekti
Nolikumi un noteikumi
Budžets
Publiskie pārskati
Apbūves dokumentu veidlapas
Veidlapas un citi dokumenti
Deleģēšanas līgumi
Pretkorupcijas pasākumu plāns
Citi dokumenti
Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi
Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Iepirkuma procedūras
Cenu aptaujas
Izsoles
Atsavināšanas un citi paziņojumi
Personas datu aizsardzība
Trauksmes celšanas kārtība
 
ATTĪSTĪBA
Projekti
Uzņēmējvide
Attīstības plānošanas dokumenti
Stratēģija un programma
Teritorijas plānojums
Lokālplānojumi
Detālplānojumi
 
KULTŪRA
Bibliotēkas
Inčukalna bibliotēka
Vangažu pilsētas bibliotēka
Kultūras nami
Inčukalna Tautas nams
Vangažu Kultūras nams
 
IZGLĪTĪBA
Pirmsskolas izglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde “Minka” Inčukalnā ar filiāli “Lapsiņa” Gaujā
Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis” Vangažos
PII pieteikto bērnu reģistrs
Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz izglītojamo 2021.gadā privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
Vispārējā izglītība
Inčukalna pamatskola
Vangažu vidusskola
Mūzikas un mākslas skola
 
SPORTS
Sporta komplekss
Sports novadā
 
KONTAKTI
Kontaktu meklēšana
Telefoni ārkārtas gadījumos
Darba laiks, Rekvizīti
 
COVID-19
 
APTAUJAS
 
Lapas karte
 
Telefoni ārkārtas gadījumos
 
Satiksme
 
Svinamās dienas
 
Video
 
Pasākumi