AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Vangažu Sarkanā krusta pirmorganizācija

Vadītāja: Ārija Teivāne

Adrese: Parka iela 2, Vangaži, LV-2136
Darba laiks: Ceturtdien no plkst.13.00 -16.00
E-pasts: sarkanais.krusts_vangazi@cc.lv
 

VAIRĀK PAR LATVIJAS SARKANO KRUSTU

Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība pamatā aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas LSK komiteja ar nodaļām pilsētās, pagastos un organizācijās, sniedzot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām. Vangažos tā ir Vangažu sarkanā krusta pirmorganizācija.
 
LSK statūtos un stratēģijā noteiktie pamatuzdevumi:
 • Popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, SSK/SP kustības pamatprincipus.
 • Būt gataviem reaģēt ārkārtas situācijās sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā.
 • Pilnveidot sabiedrības izpratni par veselīgu dzīves veidu, attīstīt un pilnveidot LSK palīdzību sociālajā un veselības jomā.
 • Nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu.
 • Popularizēt bezatlīdzības asins donoru kustību.
 • Citi uzdevumi atbilstoši kongresa apstiprinātajai stratēģijai.

Organizācijā ir:

 • 11 244 biedri
 • 1 363 brīvprātīgie
 • 28 komitejas
 • 329 nodaļas
 • 19 LSK jaunatnes nodaļas
   

LSK darbība balstās uz Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem:

Humānisms - atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, veicināt savstarpējo sapratni, draudzību, sadarbību un ilgstošu mieru.
Objektīvums - cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, netiek šķiroti pēc tautības, rases, statusa sabiedrībā, ticības vai politiskiem uzskatiem, jo LSK tiecas atvieglot ciešanas balstoties uz vajadzībām, prioritāri palīdzot tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.
Neitralitāte - lai saglabātu uzticamību, LSK iesaistītie biedri un brīvprātīgie nenostājas neviena pusē, neiesaistās politiska, reliģiska vai ideoloģiska satura darbībās.
Neatkarība - kustība ir neatkarīga. Nacionālās biedrības, kā palīgs savas valsts valdībai humāno pakalpojumu sniegšanā, un darbojoties saskaņā ar savas valsts likumdošanu, vienmēr saglabā savu autonomiju, lai jebkurā gadījumā rīkotos saskaņā ar Kustības pamatprincipiem.
Brīvprātība - darbība tiek veikta brīvprātīgi, negūstot personisku labumu.
Vienotība - katrā valstī ir tikai viena Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness biedrība. Tā ir pieejama visiem un veic humānu darbu visā valsts teritorijā.
Visaptverošums - SSK/SP kustība, kurā visām nacionālajām biedrībām ir vienādas tiesības un pienākumi, aptver visu pasauli.