AKTUĀLI

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 6.aprīlim. Sportojot ārā, jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu! Apmeklētājus, kuri pieņemamajās dienās ierodas Inčukalna novada pašvaldībā, Vangažu pilsētas pārvaldē, Inčukalna novada Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Dzimtsarakstu nodaļā, Būvvaldē vai citā pašvaldības struktūrvienībā, lūdzam lietot sejas aizsargmasku, kā arī ievērot jau iepriekš noteikto divu metru distanci un izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Vakances

 Inčukalna novada pašvaldība izsludina konkursu uz Nekustamo īpašumu speciālista amata vietu

Galvenie amata pienākumi:

 1. Koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības zemes īpašumu izmantošanu, iznomāšanu, ierādot nomas zemes jauniem nomniekiem;
 2. Sagatavot lēmumu projektus un grafiskos pielikumus par pašvaldības zemju nodošanu nomā, platību precizēšanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, maiņu, adrešu/nosaukumu piešķiršanu un maiņu, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu u.c. jautājumiem izskatīšanai Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas un domes sēdēs;
 3. Sekot līdzi pašvaldībā notiekošajam kadastrālās uzmērīšanas procesam, iespēju robežās kontrolēt pašvaldības ceļu nodalījuma joslu un ielu sarkano līniju ievērošanu;
 4. Veikt pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes regulāru apsekošanu, un, nepieciešamības gadījumā, ierosināt pašvaldībai aktualizēt lietošanas mērķus, veidus, informāciju par apbūvi u.tml.;
 5. Veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu datu ievadīšanu NINO programmā datu apmaiņai ar Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 6. Piedalīties zemes robežu apsekošanā, uzmērīšanā. Parakstīt robežu apsekošanas un noteikšanas aktus;
 7. Pieņemt klātienē klientus, izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības.
 8.  Sagatavot atbildes uz personu iesniegtajām sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem savas kompetences ietvaros saskaņā ar novada pašvaldības vadības vai dienesta vadītāja norādījumiem;
 9. Gatavot visus nepieciešamos dokumentus Pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā.
 10. Savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē un citi amata pienākumi.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā profesionālā izglītība zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā vai vides inženieru jomā;
 • Vismaz 1 (viena) gada darba pieredze nekustamā īpašuma speciālista amatā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Zemes reformas, zemes pārvaldības, zemes ierīcības jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
 • Labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, Outlook, MicroStation, NINO programmu un biroja tehniku.

Darba vieta: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141

Darba laiks: normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Darba alga: bruto EUR 1382,- mēnesī

Piedāvājam:

 • atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena gada nostrādāšanas;
 • koplīgumā noteiktās garantijas pēc viena gada nostrādāšanas.

Motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: baiba.sproge@incukalns.lv ar norādi „Nekustamo īpašumu speciālists” vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2021. gada 19.martam ieskaitot.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks aicināti dalībai atlases nākamajā kārtā.

Tālrunis uzziņām 67977278.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks aicināti dalībai atlases nākamajā kārtā.