AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Vides jaunumi

 

Apkalpošanas kartes klientiem no Kļavām un Egļupes

Inčukalna novada klientiem no Kļavām un Egļupes esam sagatavojuši apkalpošanas kartes, kurās var redzēt atkritumu vedēja iebraukšanas iespējas. Kartes tika sagatavotas pamatojoties uz iepriekš veikto apsekošanu un ceļu novērtēšanu atbilstoši atkritum vedēja manevrēšanas iespējām un gabarītiem.

No 2020.gada 1.oktobra mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs  

Inčukalna novada pašvaldības dome 2020.gada 17.jūnijā apstiprinājusi atkritumu apsaimniekošanas maksu Inčukalna novadā. Saskaņā ar šo lēmumu sadzīves atkritumu maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām būs EUR 15,68 par vienu m³, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.oktobri.

Inčukalna novada domes Iepirkumu komisija 2020.gada 11.maijā atklātā konkursā "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Inčukalna novadā" pieņēma lēmumu atkritumu apsaimniekošanas tiesības piešķirt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA "Clean R". Saskaņā ar SIA "Clean R" finanšu piedāvājumu nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir EUR 15,68 par vienu m³, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Ar sēdes protokola izrakstu iespējams iepazīties šeit >

Par vides pārkāpumiem iedzīvotāji aicināti ziņot "Vides SOS"

Vides problēmu gadījumā iedzīvotāji aicināti vērsties tuvējā Valsts vides dienesta (VVD) reģionālajā vides pārvaldē, vai ziņot VVD diennakts dežurantam uz mobilo tālruni 26338800. Kā arī sazināties ar VVD darba laikā no plkst.8.30 līdz 17.00 pa tālruni 67084211.

VVD reģionālo vides pārvalžu tālruņi ziņošanai par vides problēmām atrodami šeit: http://videssos.lv/kontakti

VVD vajadzībām izstrādāta mobilā lietotne "Vides SOS" pārkāpumu ziņošanai vides jomā. "Vides SOS" izstrādāts ar mērķi veicināt sabiedrības atbildību pret vidi un izglītot par tās saudzēšanu, kā arī pilnveidot valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbu vides aizsardzības jomā.

Ar mobilās lietotnes palīdzību VVD var ziņot par augsnes, gaisa un ūdens piesārņojumu, kā arī par dažādām aizdomīgām darbībām un vērā ņemamiem vides pārkāpumiem, piemēram, atkritumiem, zvejas un makšķerēšanas rīkiem, upju un ezeru aizsargjoslu pārkāpšanu un citiem vides riskiem.

Kā darbojas mobilā lietotne "Vides SOS"?

Vispirms mobilā lietotne "Vides SOS" lejup jāielādē App Store vai Google Play. "Vides SOS" darbojas ar mobilo datu un GPS signāla palīdzību. Konstatējot vides pārkāpumu, tas jānofotografē, jāapraksta un jānosūta VVD.

Visi ziņojumi nonāk pie VVD un pēc to apstrādes kļūst pieejami īpaši šim nolūkam radītas tīmekļa vietnes www.videssos.lv interaktīvajā kartē, kurā iespējams sekot līdzi iesūtīto ziņojumu statusa gaitai no informācijas iesūtīšanas brīža līdz pārkāpuma novēršanai. Ziņotāji e-pastā saņem informāciju no VVD par iesūtītā ziņojuma virzību.

Inčukalna novadā pieejamie dalītu atkritumu savākšanas punkti:
Par sadzīves atkritumu izvešanu maksu

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. 2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43,00 €/t.

Tāpat, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam, ar 2019. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Getliņi”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

DRN un poligona tarifs veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visa "Clean R" pakalpojuma izmaksas.

Pašvaldībās, kuras apkalpo SIA “Clean R”, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu m3 ar PVN no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019.gada 31. decembrim būs sekojošs: Inčukalna novads – 15,49 €.

Pašvaldībās, kurās atkritumu apsaimniekošanā ir brīvais tirgus - Rīgā, Lielvārdē, Ogrē un Ķegumā – maksa par 1mᶟ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. PVN, pieaugs par aptuveni 4,17 €.

Izmaiņas skars arī lielgabarīta atkritumu un būvgružu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cenu atsevišķos novados (jaunie tarifi norādīt ar PVN): Inčukalna novads: lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – 14,56 €/mᶟ un būvgružu atkritumu apsaimniekošanai – 20,32 €/mᶟ;

DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Savukārt poligona "Getliņi" tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtisku pieaugumu regulējamā pakalpojuma izmaksās, likumdošanas prasībās un nepieciešamajās investīcijas Eiropas Savienības prasību izpildei.

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām individuālās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja klientam rodas jautājumi saistībā ar pakalpojuma maksas izmainām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv .

Papildu informācija:
Kaspars Līcītis, "Clean R"
Tālrunis: +371 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv

Inčukalna novadā pieejamie videi kaitīgo atkritumu savākšanas punkti:

Inčukalna novadā iedzīvotājiem ir pieejami divi videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkti, kur iedzīvotāji aicinātibez maksas nodot atkritumus, ko nav atļauts mest sadzīves atkritumu konteineros – baterijas, akumulatorus, elektronisko un sadzīves tehniku, kā arī spuldzes un citas dzīvsudrabu saturošas iekārtas.

Laukumi atrodas:

  • Inčukalnā, Miera ielā 1 - pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst. 10:00 - 11:00, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19:00 - 20:00.
  • Vangažos, “Viļņos” - pirmdienās un trešdienās no plkst. 19:00 - 20:00, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst. 14:00 - 15:00.

Tāpat šajos laukumos iedzīvotāji var izmest šķirojamos atkritumus – papīru, stiklu un PET pudeles, samazinot savu sadzīves atkritumu apjomu un attiecīgi arī savus izdevumus.

Atgādinām, ka videi kaitīgos atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tie satur vielas, kas nonākot dabā varradīt ievērojamu kaitējumu mūsu apkārtējai videi un cilvēka veselībai.

Kas ir bīstamie atkritumi?

Pie videi kaitīgajiem atkritumiem pieder elektriskās un elektroniskās ierīces un iekārtas, kuru vidū ir mazas un lielas mājsaimniecības preces, tostarp informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas, apgaismes ierīces un tādas patēriņa preces kā radio aparāti, televizori, videokameras un Hi-Fi sistēmas. Šīs iekārtas satur dažādus videi kaitīgus materiālus, tādēļ tos nepieciešams nodot īpašai apstrādei, proti, sadalīšanai un pārstrādei.

Tāpat baterijas un akumulatori var nodarīt lielu kaitējumu dabai, piemēram, piesārņot ezerus un upes, augsni un gaisu ar smagajiem metāliem. To sastāvā esošās skābes var radīt apdegumus. 

Videi kaitīgo preču kategorijā ietilpst arī tās spuldzes, kas satur dzīvsudrabu. Pēc kalpošanas laika beigām tās kļūst par bīstamiem atkritumiem, tāpēc arī tās nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Kamēr spuldze nav saplīsusi dzīvsudrabs no spuldzes neizdalās. Ja spuldze saplīst, var izdalīties apmēram 5 miligrami dzīvsudraba. Dzīvsudrabs, kas atrodas spuldzēs ir viegli gaistošs metāls, kas nokļūstot gaisā var nonākt cilvēka plaušās un asinīs. Nododot dzīvsudrabu saturošās spuldzes laukumā, tiek samazināts arī CO2 izmešu daudzums, kas ir būtisks ieguldījums labāka klimata nodrošināšanā.

SAISTĪTIE JAUNUMI