AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Inčukalna novada bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja IVETA KOKINA

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece RENĀTE GRIŠĀNE

Bāriņtiesas locekļi MĀRIS ONSKULIS, MARITA RUŠIŅA

 
Apmeklētāju pieņemšana:

Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja IVETA KOKINA (mob.tel. 29424944, e-pasts: iveta.kokina@ropazi.lv) pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – Meža ielā 1, Vangažos.

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece RENĀTE GRIŠĀNE (mob.tel.20228027, e-pasts: renate.grisane@ropazi.lv) pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – Meža ielā 1, Vangažos.

 • Pirmdienās: 9.00 – 12.00; 13.00 – 19.00
 • Ceturtdienās: 8.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
Aktuāla informācija
Kompetence, Pienākumi, Pakalpojumi

Bāriņtiesa ir Inčukalna novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.

Bāriņtiesas kompetence:

Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība – bāriņtiesa lemj:

 • par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja atļauju nav devis neviens no vecvecākiem vai aizbildnis;
 • par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu sasniegšanas;
 • par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu personai kura neaudzina bērnu, un izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu;
 • par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 • par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērna māte mirusi, ja tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu vai ja bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

Bērna  aizgādības tiesību pārtraukšana/atjaunošana – bāriņtiesa lemj:

 • par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem;
 • par aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem, ja zuduši šķēršļi, kas bija par pamatu aizgādības tiesību pārtraukšanai;
 • par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.

Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana – bāriņtiesa lemj:

 • par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
 • par aizbildņa atcelšanu, ja konstatēta bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība;
 • par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši CL un Bāriņtiesu likuma prasībām.

Audžuģimeņu jautājumos – bāriņtiesa lemj:

 • par ģimenes vai personas atbilstību audžuģimenes pienākumu pildīšanai;
 • par audžuģimenes statusa piešķiršanu, vai statusa atņemšanu, ja konstatēts, ka audžuģimene nepilda pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no pienākumu pildīšanas;
 • par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā – bāriņtiesa lemj:

 • par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuminē vai pie aizbildņa.

Adopcijas jautājumos – bāriņtiesa lemj:

 • par personas atzīšanu par adoptētāju;
 • par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
 • par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 • par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 • par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Aizgādnības jautājumos bāriņtiesa pēc tiesas lēmuma par rīcībnespēju nodibina aizgādnību un ieceļ aizgādni.

Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība – bāriņtiesa lemj:

 • par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • par īpašuma iegūšanu bērnam;
 • par vecāku atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • bāriņtiesa ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.

Bāriņtiesa, pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu, kas nepieciešams:

 • saskarsmes izmantošanas kārtības vai viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
 • aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanai;
 • paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.
Bāriņtiesas pienākumi:
 • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadraboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.
Pakalpojumi

Pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, kā arī novados, bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesu likuma 4. panta otrā daļa nosaka, ka bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, tāpēc, Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61. pantu bāriņtiesas savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 • sagatavo darījuma akta projektu, ja to slēdz Inčukalna novadā dzīvesvietu deklarējuši iedzīvotāji savstarpēji, vai ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz Euro 8537,00 ( valsts nodeva – Euro 11,38);
 • apliecina darījuma aktu, ja darījuma summa nepārsniedz Euro 8537,00 ( valsts nodeva Euro 7,11);
 • sastāda vai atsauc testamentu ( valsts nodeva Euro 18,50);
 • pieņem glabāšanā testamentu ( valsts nodeva Euro 34,15 );
 • sagatavo pilnvaru (izņemot universālpilnvaru) vai pilnvaras atsaukumu ( valsts nodeva Euro 4,27);
 • apliecina pilnvaru ( valsts nodeva Euro 2,85 );
 • apliecina paraksta īstumu uz dokumenta ( valsts nodeva Euro 2,85 );
 • apliecina dokumentu kopijas ( valsts nodeva Euro 0,43 par katru lappusi );
 • sastāda nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai ( valsts nodeva Euro 7,11);
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma ( valsts nodeva Euro 4,27 );
 • sastāda mantojuma sarakstu pēc tiesas vai notāra pieprasījuma ( valsts nodeva Euro 48,38 ).

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmo un otro daļu, kā arī Inčukalna novada domes lēmumu, noteikti valsts nodevu atvieglojumi par augstākminētajiem pakalpojumiem 50% apmērā: 1. grupas invalīdiem, maznodrošinātām un trūcīgām personām/ģimenēm, uzrādot attiecīgu dokumentu.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60. pantu, apliecinājumus un citus uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja Inčukalnā un bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Vangažos.

Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību)  un nepieciešamos dokumentus.

Pārskats par Inčukalna novada Bāriņtiesas darbu