AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Nekustamo īpašumu administrēšana

Nodokļu administratore: Ina Zvirbule

 • E-pasts: ina@incukalns.lv
 • Adrese: Inčukalnā Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV – 2141
 • Tālrunis: +371 67977108, +371 29197429
 • Adrese: Vangažos Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV – 2136
 • Tālrunis: +371 67995840, +371 29197429
 
Inčukalna novada domes nodokļu administratores Inas Zvirbules apmeklētāju pieņemamie laiki:
 

Inčukalna novada domē:

 • pirmdienās (9:00 – 12:00, 13:00 – 19:00), tālrunis +371 67977108. (Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī apmeklētāju pieņemšana Inčukalnā uz ārkārtējās situācijas laiku nenotiek. Pieņemšana notiek Vangažu pilsētas pārvaldē).

Vangažu pilsētas pārvaldē:

 • ceturtdienās (8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00), tālrunis +371 67995840.
 
Nodokļu administratore veic:
 • nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus Inčukalna novadā esošajiem īpašumiem;

 • reģistrē īpašnieku maiņu īpašuma pārdošanas, dāvinājuma vai mantojuma gadījumos, ja šī maiņa ir reģistrēta zemesgrāmatā, kā arī veic nodokļu pārrēķinus jaunajiem īpašniekiem vai īpašumiem;

 • izsniedz izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību LR Zemesgrāmatai vai bankai;

 • izsniedz izziņas pašražotu lauksaimniecības produktu tirgošanai tirgū;

 • izsniedz izziņas par izmantotajām lauksaimniecības zemju platībām akcīzes nodokļa atmaksai;

 • izskata iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, sagatavo lēmuma projektus par nodokļu atlaidēm Inčukalna novada domes sēdēm pēc Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2003;

 • kontrolē nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus.

Nodokļu maksātāji var maksāt nekustamā īpašuma nodokli gan Inčukalna, gan Vangažu pārvaldes kasēs, ievērojot kases darba laikus, kā arī veikt maksājumus caur banku.

 
Inčukalna novada domes norēķinu konti:
 • A/S SEB Siguldas filiāle UNLALV2X027, konts LV90UNLA0027800130800;

 • A/S Swedbank HABALV22, konts LV23HABA0551006519264;

 
Nekustamā īpašuma īpašniekiem un lietotājiem

Lūgums NĪN maksātājiem, kuri veic maksājumus internetbankā, norādīt personīgā konta numurus īpašumiem, lai grāmatvedībai būtu vieglāk identificēt jūsu NĪN maksājumu.Informācija par aprēķināto NĪN un nomaksas iespēja ir pieejama portālā www.epakalpojumi.lv.

NĪN nodoklis 100% apmērā paliek tās pašvaldības budžetā, kurā atrodas īpašumā esošais nekustamais īpašums. Godprātīgi maksājot NĪN, jūs veicināt Inčukalna novada budžeta izpildi. Regulāri ieņēmumi Inčukalna novada budžetā nodrošina iespējas pašvaldībai nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu gan sociālo pabalstu veidā sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, gan novada infrastruktūras uzlabošanā.

 
Nekustamā īpašuma nomniekiem

2021.gadā par pirmo pusgadu zemes nomas maksa būs tāda pati kā 2020.gadā. No 01.01.2020. minimālā zemes nomas maksa mazdārziņiem ir 8,00 EUR gadā, kas vēl tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Apbūves zemēm minimālā zemes nomas maksa ir 28,00 EUR, kas vēl tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Zemes nomas rēķini par mazdārziņu un apbūves zemēm fiziskām personām tiks izsūtīti aprīlī un maijā. Nomaksas termiņš pirmajam pusgadam būs 30.06.2021.

Zemes nomniekiem, kas nomā pašvaldības zemi, bez nomas maksas ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, kā to nosaka MK noteikumu Nr. 735 71. punkts.

 
Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm 2021.gadam

Par ēkām:

1) 2021.gadā nekustamā īpašuma nodoklis tiks aprēķināts tāpat kā 2020.gadā. 2021.gadā ēkām īpašumos, kur nebūs deklarēta neviena persona uz 01.01.2021. NĪN likme būs 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības. Ja ēkā uz 01.01.2021. būs deklarēta kaut viena persona, tad nekustamā īpašuma nodokļa likme būs 0,2%, vai 0,4% vai 0,6% no ēkas kadastrālās vērtības, atkarībā no īpašuma vērtības. Pamats – Inčukalna novada domes Saistošie noteikumi no 15.08.2018., spēkā ar 01.01.2019.;

2) Būvei, kuras būvniecībā tiks pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais ilgums, tiks piemērota NĪN likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās. Pamats – Inčukalna būvvaldes iesniegtā informācija;

3) Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, ar nākamo mēnesi tiks piemērota NĪN likme 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības pēc būves klasificēšanas šajā kategorijā. Pamats – Inčukalna būvvaldes iesniegtā informācija;

Par zemi:

4) Zemes vienībai, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tiks piemērota NĪN likme 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas. Pamats – Inčukalna pašvaldības policijas iesniegtā informācija;

5) NĪN zemei uz 01.01.2021. Inčukalna novadā deklarētajām personām un reģistrētajiem uzņēmumiem tāpat kā 2020.gadā būs 1% no zemes kadastrālās vērtības, pārējiem zemes īpašniekiem 1,5%, kā noteikts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

 
Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (5.pants.)

1. Valsts noteiktie NĪN atvieglojumi ir:

 • Politiski represētajām personām - 50% nodokļa atvieglojums par zemi un ēkām, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

 • 90% nodokļa atvieglojumi par mājokli un mājoklim piekrītošo zemi, kas netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai personām, kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss;

 • daudzbērnu ģimenēm – 50% par mājokli un mājoklim piekrītošo zemi, ja viens no vecākiem ar vismaz 3 nepilngadīgiem bērniem ir deklarējis dzīvesvietu īpašumā uz tekošā gada 01.janvāri.

2. Pašvaldības noteiktie NĪN atvieglojumi, kas tiek apstiprināti Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos. Lai iegūtu šos atvieglojumus, atvieglojumu saņēmējam jāgriežas pašvaldībā ar motivētu iesniegumu, pievienojot iesniegumam nepieciešamo dokumentu kopijas. Atvieglojumi pēc Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem tiek piešķirti uz tekošo gadu tām fiziskajām personām, kuras dzīvesvietu ir deklarējušas savā īpašumā.

 
Pašvaldības noteiktie atvieglojumi fiziskām personām par mājokli un mājoklim piekrītošo zemi:
 1. 1. un 2.grupas invalīdiem – zemes īpašniekiem, lietotājiem 70% (nepieciešams iesniegums)

 2. ģimenēm ar bērnu vai laulāto 1. un 2. grupas invalīdu – 50% (nepieciešams iesniegums)

 3. maznodrošinātajām personām - 50% (nepieciešams iesniegums)

 4. Goda novadniekiem – 50%

 5. 50% par mājokli, ja īpašnieks deklarēts savā  NĪ (mājā vai dzīvoklī) un uz 01.01.2021. un tam nav NĪN parāds Inčukalna novadā

Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par mājokli, kurā viņš kā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Inčukalna novadā. Minētā atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

 
Kā pieteikties NĪN atlaidei 50% par vienu mājokli?

Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli 2021.gadā, iedzīvotājiem nav jāraksta iesniegums Inčukalna novada domei.

Atlaides piešķiramas tikai par to īpašumu, kurā ir deklarēta atvieglojumu saņēmēja dzīvesvieta. Atlaides piešķiramas tiem zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kuru zemes īpašums nav iznomāts citam lietotājam, un uz kuru zemes netiek veikta saimnieciskā darbība.

 
Kārtība, kādā maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

Nodokļa maksātājam jāiesniedz Inčukalna novada domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Nepieciešamie dokumenti atvieglojumu saņemšanai:

 • jaunā tipa invaliditātes apliecība vai VDEĀK invaliditātes izziņas kopija (īpašnieka, lietotāja, bērnu vai laulāto);

 • Politiski represētā apliecības kopija, ja atvieglojums tiek saņemts pirmo reiiz.

 • Sociālā dienesta izziņas kopija par maznodrošinātās personas statusu.
  Iesniegumi par NĪN atlaidēm iesniedzami līdz tekošā gada 1.jūlijam.
  Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr.17/2009., kas ir apstiprināti 16.12.2009., ar papildinājumiem ir publicēti Inčukalna novada domes mājas lapā www.incukalns.lv.

 • Lai saņemtu iesnieguma veidlapu un to aizpildītu klātienē, jāvēršas domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas iela 4, Inčukalnā), vai Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži) pie sekretāres. Darba laiks: pirmdien 9:00 – 19:00; ceturtdien 8.00 – 18.00, otrdien un trešdien 8.00 – 17.00, piektdien 8.00 – 14.00. Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 13:00.

 • Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi tiek izsūtīti uz maksātāja deklarēto dzīvesvietas adresi vai norādīto e – pastu līdz kārtējā gada 20.martam. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vēlas nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu saņemt nevis pa pastu, bet elektroniski, to ir iespējams izdarīt sekojoši. Portālā www.epakalpojumi.lv ir izveidota sadaļa, kurā nodokļa maksātājs var pieteikties saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu. To var izdarīt arī NIN maksātājam iesniedzot pašvaldībā iesniegumu, kurā norādīta  – pasta adrese uz kuru jāsūta NĪN paziņojums.

 
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
 
Juridisko personu -  nekustamā īpašuma īpašnieku ievērībai

06.11.2013. tika pieņemti „Grozījumi likumā „ Par nekustamā īpašuma nodokli””, kas stājās spēkā 01.01.2014. Likuma 9.panta 11.daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskajai personai - ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. Turpretim, Pārejas noteikumu 53.punktā noteikts, ka juridiskai personai, kura kļuvusi par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju līdz 01.01.2014., iepriekš likumā noteikto pienākumu bija jāizpilda līdz 01.07.2014.

 
Nodokļu maksātāji, juridiskās personas, kam ir nekustamie īpašumi Inčukalna novadā, paziņot savu elektroniskā pasta adresi var:

1.      Iesniedzot rakstisku iesniegumu klātienē sekretariātā Inčukalna novada domē - adrese Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV – 2141 vai Vangažu pilsētas pārvaldē - adrese Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV – 2136;

2.      Nosūtot iesniegumu pa pastu uz iepriekš minētajām adresēm;

3.      Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Inčukalna novada domes e – pastu dome@incukalns.lv.

4.      Iesniedzot iesniegumu, izmantojot vietni www.latvija.lv.

 

Inčukalna novada domes nodokļu administratore

Ina Zvirbule