AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Personas datu aizsardzība

Inčukalna novada iedzīvotāju un novada viesu ievērībai:

Inčukalna novada domes (tai skaitā Inčukalna Tautas nama, Vangažu kultūras nama, Inčukalna sporta kompleksa, un citu pašvaldības iestāžu vai struktūrvienību) rīkotās publiskās aktivitātēs var tikt fotografētas un filmētas.

Fotoattēli un video var tikt izvietoti Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.incukalns.lv  un pašvaldības oficiālajos kontos sociālo mediju tīklos: Facebook, Twitter, Youtube, Draugiem.lv un Instagram, kā arī ikmēneša Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Novada Vēstis".

Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Inčukalna novada pašvaldība, juridiskā adrese Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141, veic personas datu apstrādi informācijas atklātības nodrošināšanai.

Saziņai ar datu drošības speciālistu, lūdzam izmantot e-pastu: datuaizsardziba@incukalns.lv


Inčukalna novada pašvaldība rūpējas par savu klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā - Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Inčukalna novada pašvaldības Personas datu aizsardzības nolikuma un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Informējam -

 1. Fizisko personu datu pārzinis ir Inčukalna novada dome

Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141

Tālrunis: +371 67977310, Fakss: +371 65507887

E-pasta adrese: dome@incukalns.lv

 1. Inčukalna novada dome apstrādā fizisko personu datus, likumā "Par pašvaldībām" un citos saistošajos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, tajā skaitā deleģēto valsts pārvaldes funkciju īstenošanai. Detalizēti ar Inčukalna novada domes personas datu apstrādes noteikumiem un nolūkiem ir iespējams iepazīties vietnē: https://incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/dokumenti1/nolikumi_un_noteikumi/

 2. Inčukalna novada dome neizpauž iegūtos fizisko personu datus, ja vien likumā nav noteikts citādi.

 3. Fizisko personu dati tiek glabāti tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Beidzoties datu glabāšanas mērķim, dati tiek dzēsti vai pārveidoti anonīmā veidā, ja to pieprasa normatīvie akti.

 4. Pamatojoties uz vienošanos, kas noslēgta ar personu, personas pieprasījuma vai uz kāda cita likumā noteikta pamata, personai ir šādas tiesības:

  1. Piekļuves tiesības – personai ir tiesības sazināties ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija ir: datuaizsardziba@incukalns.lv;

  2. Iegūt apstiprinājumu par to, vai pašvaldība vai Inčukalna novada dome (turpmāk tekstā – Dome) ir apstrādājusi jebkādu personisko informāciju;

  3. Piekļūt apstrādātajai personiskai informācijai, iegūt tās bezmaksas kopiju (izņemot vairākkārtēju vai pārmērīgu pieprasījumu gadījumā), izņemot, ja piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā paredz citādi, un tiesības iegūt informāciju par šādu datu apstrādi.

  4. Labot vai dzēst datus - personai ir tiesības prasīt Pašvaldībai veikt ar personas saistītu neprecīzu, nepilnīgu vai novecojušu personas datu savlaicīgu labošanu, kā arī savlaicīgu fiziskas personas datu dzēšanu šādos gadījumos:

   1. personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūku, kādam tie tika iegūti vai apstrādāti;

   2. Datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras tika balstīta datu apstrāde, un nepastāv cits tiesisks pamats šādai apstrādei;

  5. Pašvaldība var atteikties dzēst personas datus, ja šo datu apstrāde nepieciešama:

   1. lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;

   2. lai nodrošinātu, ka tiek pildīts Pašvaldības juridisks pienākums, kas noteikts piemērojamos normatīvajos tiesību aktos un lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai saistībā ar pārzinim likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu;

   3. Pašvaldības interesēs saistībā ar sabiedrības veselību, zinātnisku vai vēsturisku izpēti vai statistikas mērķiem;

   4. likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

 5. Personai ir tiesības lūgt ierobežot savu personas datu apstrādi šādos gadījumos:

  1. Persona apstrīd apstrādāto personas datu precizitāti – šādā gadījumā datu apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kurā Pašvaldība var pārbaudīt personas datu precizitāti;

  2. Persona iebilst pret nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

  3. Pašvaldībai personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami personai, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, piemēram, celtu prasību tiesā.

 6. Datu apstrādes ierobežošana nozīmē, ka dati tiks glabāti, bet netiks apstrādāti citādos veidos. Pašvaldība informēs personu, kad datu apstrādes ierobežošana tiks pārtraukta.

 7. persona var iebilst pret datu apstrādi, un, ja šādi iebildumi ir pamatoti, Pašvaldība vairs neapstrādās attiecīgos personas datus, izņemot Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktos gadījumus.

 8. Ja personas datu apstrāde pamatojas uz piekrišanu, persona jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt šādu piekrišanu, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms personas piekrišanas atsaukšanas.

 9. Ja apstrāde pamatojas uz personas piekrišanu vai uz personas līgumsaistībām, un ja šāda apstrāde tiek veikta automatizēti, persona no Inčukalna novada domes var pieprasīt, lai ar personu saistītie dati personai tiktu sniegti strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai šādus personas datus varētu pārsūtīt citam datu pārzinim, vai tieši nodot šādus personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

 10. Katram ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada tiesiskas sekas vai būtiski ietekmē personu līdzīgā veidā.

 11. Pašvaldība pirms šādu automatizētu lēmumu pieņemšanas, rūpīgi izvērtē šādas aktivitātes ietekmi uz personas datu aizsardzību.

 12. Personai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 13. Datu subjektam ir tiesības saņemt kompensāciju par kaitējumu, kurš personai var būt nodarīts tādas apstrādes rezultātā, kura pārkāpj Regulu un šo nolikumu.

 14. Jebkurā gadījumā, pie katras fizisko personu datu iegūšanas, personai tiks izskaidrots mērķis un pamatojums datu apstrādei, lai nodrošinātu saprotamu savstarpējo sadarbību.