AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Būvvalde

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, līdz turpmākiem rīkojumiem, Inčukalna novada domes Būvvalde turpina nepieņemt apmeklētājus klātienē. Vajadzības gadījumā lūdzam sazināties telefoniski vai e-pastā.


Būvvaldes vadītājs, arhitekts: Mārtiņš Hofmanis
Būvinspektors: Aivars Struka 
Nekustamo īpašumu speciāliste: 
  • Mob.tālrunis: 
  • e-pasts: 
Teritorijas plānotāja: Inga Griezne
 

 
Pieņemšanas laiki:
Inčukalna novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalnā)
Pirmdienās 13.00-19.00;
Ceturtdienās 8.00-12.00.
 
Būvvaldes tālrunis: 67977232
Zemes ierīkotājas un teritorijas plānotājas tālrunis: 62007232
 
Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža ielā 1, Vangažos)
Trešdienās 8.00-12.00.
Tālrunis: 67995497

Pašvaldības nodeva par būvatļauju, apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu, ekspluatācijā pieņemšanas aktu un dažādām Būvvaldes izziņām ieskaitāma Inčukalna novada pašvaldības domes norēķinu kontā AS "SEB banka" Siguldas filiāle, LV90UNLA0027800130800 vai AS "Swedbank", LV23HABA0551006519264, vai Inčukalna novada domes kasē un Vangažu pilsētas pārvaldes kasē.

 
Būvniecības ieceres un būvatļaujas:

Pareizticīgo baznīcas būvniecības iecere:

- Pārskats par publisko apspriešanu pareizticīgās baznīcas būvniecības iecerei

- Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

- Būvniecības ieceres planšete

- Būvvaldes lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību


Inčukalna Ziemeļu un Dienvidu gudrona dīķu būvniecības iecere:

- Lēmums par būvatļaujas izdošanu

- Pārskats par publisko apspriešanu

- Paziņojums par nodošanu publiskai apspriešanai

- Inčukalna novada būvvalde pēc Valsts Vides dienesta lūguma atcēlusi Paskaidrojuma raksta vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" ēkas konservācijai (ieraksts būvatļauju žurnālā Nr. 147) akceptu.

 
Inčukalna novada pašvaldības autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā
 
Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas:

SAISTĪTIE JAUNUMI