AKTUĀLI

Veiksmīgu nedēļu! No 2021. gada 1. jūlija Latvijā stājas spēkā jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Siguldas un Ropažu novadu pašvaldību struktūrvienību kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI

Trauksmes celšanas kārtība

2020.gada 1.novembrī stājas spēkā Inčukalna novada domes 2020.gada 21.oktobrī apstiprinātie noteikumi "Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Inčukalna novada pašvaldībā", kas izdoti saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu un likumu "Par pašvaldībām".

Trauksmes celšanas likums stājās spēkā 2019.gada 1.maijā ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlāju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Noteikumi "Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Inčukalna novada pašvaldībā" nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki un amatpersonas, kā arī citas fiziskas personas ziņo par tādiem iespējamajiem pārkāpumiem Inčukalna novada pašvaldībā, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, kurus trauksmes cēlējs uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, veicot amata, darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu pašvaldībā iesniedz, ievērojot Iesnieguma likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas atrodama šeit>.  Ziņojumam pievieno iespējamos pierādījumus, kas ir darbinieka rīcībā (dokumentu kopijas, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumus u.tml.).

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:

  • ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums") un iemest pastkastītē, kas atrodas pie ieejas Inčukalna novada domes ēkā, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;
  • nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē (ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums") uz adresi Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads;
  • elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko paraktu), nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu Pašvaldības e-pasta adresi trauksme@incukalns.lv;
  • ziņojot mutvārdos atbildīgajai personai.

Par trauksmes cēlēja ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Trauksmes celšanas likums

Noteikumi "Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Inčukalna novada pašvaldībā".

Inčukalna novada pašvaldības atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir pašvaldības Personāla speciālists – Baiba Sproģe tālr.: 67977278; e-pasts: trauksme@incukalns.lv; baiba.sproge@incukalns.lv.

Atbildīgās personas aizvietotājs ir pašvaldības Juridiskās daļas vadītājs – Vidaga Daniševska, tālr.:67977476.